Gwarancja Ochrony Kupuj膮cego - regulamin

Poni偶szy Regulamin (obowi膮zuj膮cy od 16.11.2022) okre艣la zasady na jakich PayPo umo偶liwia Kupuj膮cemu ubieganie si臋 o rekompensat臋 w ramach Gwarancji Ochrony Kupuj膮cego.

Definicje

PayPo - oznacza sp贸艂k臋 PayPo Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮. z siedzib膮 w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zak艂adowym w wysoko艣ci 1 075 650,00 z艂otych, NIP: 5213705997, REGON: 362485126., adres e-mail: bok@paypo.pl. PayPo jest Instytucj膮 Po偶yczkow膮 wpisan膮 do Rejestru Instytucji Po偶yczkowych prowadzonego przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000135 oraz Ma艂膮 Instytucj膮 P艂atnicz膮 wpisan膮 do Rejestru Ma艂ych Instytucji P艂atniczych prowadzonego przez Komisj臋 Nadzoru Finansowego pod numerem MIP43/2019;

Kupuj膮cy - pe艂noletnia osoba fizyczna, zdolna do podejmowania czynno艣ci prawnych, kt贸ra zawar艂a Umow臋 z PayPo, posiadaj膮ca sta艂e miejsce zamieszkania lub sta艂y adres do dor臋cze艅 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konsument w rozumieniu przepis贸w Kodeksu Cywilnego.

Sklep 鈥 sklep stacjonarny lub internetowy, kt贸ry posiada umow臋 z PayPo

Towar - podlegaj膮ca sprzeda偶y rzecz ruchoma lub us艂uga w Sklepie.

Umowa 鈥 umowa o kredyt wi膮zany, oparta o przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r, okre艣laj膮ca warunki na jakich PayPo udzieli艂o Kupuj膮cemu kredytu na zamawiane przez niego Towary w Sklepie

Postanowienia og贸lne

1. Kupuj膮cy mo偶e skorzysta膰 z Gwarancji Ochrony Kupuj膮cego tylko dla zam贸wie艅 dla kt贸rych zosta艂a r贸wnie偶 zawarta Umowa z PayPo.
2. Kupuj膮cy uprawniony jest do ubiegania si臋 o rekompensat臋 w przypadku gdy:
  a. dokona艂 zam贸wienia w Sklepie, ale nie otrzyma艂 Towaru;
  b. dokona艂 zwrotu Towaru, a Sklep nie dokona艂 zwrotu 艣rodk贸w ani do PayPo ani na konto Kupuj膮cego.
3. Rekompensata obejmuje warto艣膰 doznanej przez Kupuj膮cego szkody, nie wy偶szej jednak ni偶 rzeczywista warto艣膰 zakupionego Towaru, okre艣lona dowodem zakupu przekazanym Kupuj膮cemu przez Sklep.

Zg艂oszenie wniosku o rekompensat臋

4. Kupuj膮cy mo偶e z艂o偶y膰 wniosek o rekompensat臋 nie wcze艣niej ni偶 15 dnia od daty zakupu Towaru, jednak nie p贸藕niej ni偶 45 dnia od daty zakupu Towaru.
5. Zg艂oszenie wniosku o rekompensat臋 powoduje akceptacj臋 niniejszego Regulaminu.
6. Przed z艂o偶eniem wniosku o rekompensat臋 Kupuj膮cy ma obowi膮zek w spos贸b skuteczny odst膮pi膰 od umowy kupna-sprzeda偶y Towaru.
7. Zg艂oszenie wniosku o rekompensat臋 powinno zawiera膰 nast臋puj膮ce informacje:
  a. dane Kupuj膮cego (w tym adres email oraz nr PESEL),
  b. dane Sklepu, w kt贸rym zakupiono Towar,
  c. numer zam贸wienia,
  d. data dokonania transakcji
  e. deklarowany przez Sklep czas wysy艂ki,
  f. wybrany przez Kupuj膮cego spos贸b wysy艂ki,
  g. informacj臋, czy Kupuj膮cy otrzyma艂 od Sklepu potwierdzenie wys艂ania Towaru, a je偶eli tak, to: numer listu przewozowego/przesy艂ki.
  h. korespondencj臋 ze Sklepem w sprawie zam贸wienia
  i. kopie odst膮pienia od umowy kupna-sprzeda偶y w przypadku nieotrzymania towaru lub potwierdzenie dokonania zwrotu, w przypadku zwrotu towaru
  (list przewozowy, potwierdzenie nadania, potwierdzenie zwrotu w sklepie stacjonarnym )
8. Wniosek o rekompensat臋 mo偶na wys艂a膰 e-mailem na adres bok@paypo.pl lub listownie na adres siedziby PayPo.

Zg艂oszenie wniosku o rekompensat臋

9. PayPo po otrzymaniu wniosku o rekompensat臋 podejmie pr贸b臋 kontaktu ze Sklepem w celu ustalenia stanu faktycznego.
10. W uzasadnionych przypadkach przed rozpatrzeniem wniosku o rekompensat臋, PayPo mo偶e zobowi膮za膰 Kupuj膮cego do z艂o偶enia dodatkowych wyja艣nie艅, a tak偶e zawiadomienia o pope艂nieniu przest臋pstwa na jego szkod臋 przez Sklep, organom 艣cigania
11. Rozpatrzenie wniosku o rekompensat臋 nast膮pi w ci膮gu 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przez Kupuj膮cego wszystkich wymaganych informacji. W wyj膮tkowych sytuacjach ten termin mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony do 60 dni kalendarzowych
12. Kupuj膮cy jest zobowi膮zany do natychmiastowego poinformowania PayPo, je艣li w okresie po wys艂aniu wniosku o rekompensat臋 zajd膮 jakiekolwiek zdarzenia powoduj膮ce, 偶e jego roszczenie wzgl臋dem Sklepu ulegnie zmianie. W szczeg贸lno艣ci, je艣li otrzyma jak膮kolwiek rekompensat臋 b膮d藕 odszkodowanie, b膮d藕 gdy Sklep naprawi w cz臋艣ci b膮d藕 ca艂o艣ci szkod臋, kt贸r膮 poni贸s艂 Kupuj膮cy.
13. Je偶eli PayPo pozytywnie rozpatrzy wniosek Kupuj膮cego, to Kupuj膮cy o艣wiadcza, 偶e przenosi na PayPo wszelkie przys艂uguj膮ce mu wierzytelno艣ci wzgl臋dem Sklepu z tytu艂u niewywi膮zania si臋 przez niego ze zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z zawartej umowy kupna-sprzeda偶y Towaru.

Spos贸b wyp艂aty rekompensaty

14. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Kupuj膮cego, PayPo dokona:
  a. zwrotu 艣rodk贸w, kt贸re Kupuj膮cy wp艂aci艂 do PayPo w ramach zobowi膮zania wynikaj膮cego z Umowy, co do kt贸rej zg艂oszony zosta艂 wniosek o rekompensat臋. Zwrot   艣rodk贸w nast膮pi na zweryfikowane konto bankowe Kupuj膮cego
  b. anulowania umowy z PayPo oraz zobowi膮zania Kupuj膮cego, w przypadku, gdy zobowi膮zanie nie zosta艂o jeszcze sp艂acone

Postanowienia ko艅cowe

15. Niniejszy Regulamin nie ogranicza praw konsumenta wynikaj膮cych z innych przepis贸w prawa.
16. Z Gwarancji Ochrony Kupuj膮cego wy艂膮czone s膮 transakcje dokonane na witrynie www.allegro.pl przy u偶yciu us艂ugi 鈥濧llegro Zap艂a膰 P贸藕niej鈥. W przypadku tych transakcji nale偶y skorzysta膰 z us艂ugi 鈥濸rogramu Ochrony Kupuj膮cych鈥 艣wiadczonej przez Allegro.pl sp. z o.o. KRS 0000635012.