Gwarancja Ochrony Kupującego - regulamin

Poniższy Regulamin (obowiązujący od 23.12.2021) określa zasady na jakich PayPo umożliwia Kupującemu ubieganie się o rekompensatę w ramach Gwarancji Ochrony Kupującego.

Definicje

PayPo - oznacza spółkę PayPo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 5213705997, REGON: 362485126., adres e-mail: bok@paypo.pl. PayPo jest Instytucją Pożyczkową wpisaną do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000135 oraz Małą Instytucją Płatniczą wpisaną do Rejestru Małych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem MIP43/2019;

Kupujący - pełnoletnia osoba fizyczna, zdolna do podejmowania czynności prawnych, która zawarła Umowę z PayPo, posiadająca stałe miejsce zamieszkania lub stały adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Sklep – sklep stacjonarny lub internetowy, który posiada umowę z PayPo

Towar - podlegająca sprzedaży rzecz ruchoma lub usługa w Sklepie.

Umowa – umowa o kredyt wiązany, oparta o przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r, określająca warunki na jakich PayPo udzieliło Kupującemu kredytu na zamawiane przez niego Towary w Sklepie

Postanowienia ogólne

1. Kupujący może skorzystać z Gwarancji Ochrony Kupującego tylko dla zamówień dla których została również zawarta Umowa z PayPo.
2. Kupujący uprawniony jest do ubiegania się o rekompensatę w przypadku gdy:
  a. dokonał zamówienia w Sklepie, ale nie otrzymał Towaru;
  b. dokonał zwrotu Towaru, a Sklep nie dokonał zwrotu środków ani do PayPo ani na konto Kupującego.
3. Rekompensata obejmuje wartość doznanej przez Kupującego szkody, nie wyższej jednak niż rzeczywista wartość zakupionego Towaru, określona dowodem zakupu przekazanym Kupującemu przez Sklep.

Zgłoszenie wniosku o rekompensatę

4. Kupujący może złożyć wniosek o rekompensatę nie wcześniej niż 15 dnia od daty zakupu Towaru, jednak nie później niż 45 dnia od daty zakupu Towaru.
5. Zgłoszenie wniosku o rekompensatę powoduje akceptację niniejszego Regulaminu.
6. Przed złożeniem wniosku o rekompensatę Kupujący ma obowiązek w sposób skuteczny odstąpić od umowy kupna-sprzedaży Towaru.
7. Zgłoszenie wniosku o rekompensatę powinno zawierać następujące informacje:
  a. dane Kupującego (w tym adres email oraz nr PESEL),
  b. dane Sklepu, w którym zakupiono Towar,
  c. numer zamówienia,
  d. data dokonania transakcji
  e. deklarowany przez Sklep czas wysyłki,
  f. wybrany przez Kupującego sposób wysyłki,
  g. informację, czy Kupujący otrzymał od Sklepu potwierdzenie wysłania Towaru, a jeżeli tak, to: numer listu przewozowego/przesyłki.
  h. korespondencję ze Sklepem w sprawie zamówienia
  i. kopie odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w przypadku nieotrzymania towaru lub potwierdzenie dokonania zwrotu, w przypadku zwrotu towaru
  (list przewozowy, potwierdzenie nadania, potwierdzenie zwrotu w sklepie stacjonarnym )
8. Wniosek o rekompensatę można wysłać e-mailem na adres bok@paypo.pl lub listownie na adres siedziby PayPo.

Zgłoszenie wniosku o rekompensatę

9. PayPo po otrzymaniu wniosku o rekompensatę podejmie próbę kontaktu ze Sklepem w celu ustalenia stanu faktycznego.
10. W uzasadnionych przypadkach przed rozpatrzeniem wniosku o rekompensatę, PayPo może zobowiązać Kupującego do złożenia dodatkowych wyjaśnień, a także zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na jego szkodę przez Sklep, organom ścigania
11. Rozpatrzenie wniosku o rekompensatę nastąpi w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przez Kupującego wszystkich wymaganych informacji. W wyjątkowych sytuacjach ten termin może zostać wydłużony do 60 dni kalendarzowych
12. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania PayPo, jeśli w okresie po wysłaniu wniosku o rekompensatę zajdą jakiekolwiek zdarzenia powodujące, że jego roszczenie względem Sklepu ulegnie zmianie. W szczególności, jeśli otrzyma jakąkolwiek rekompensatę bądź odszkodowanie, bądź gdy Sklep naprawi w części bądź całości szkodę, którą poniósł Kupujący.
13. Jeżeli PayPo pozytywnie rozpatrzy wniosek Kupującego, to Kupujący oświadcza, że przenosi na PayPo wszelkie przysługujące mu wierzytelności względem Sklepu z tytułu niewywiązania się przez niego ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy kupna-sprzedaży Towaru.

Sposób wypłaty rekompensaty

14. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Kupującego, PayPo dokona:
  a. zwrotu środków, które Kupujący wpłacił do PayPo w ramach zobowiązania wynikającego z Umowy, co do której zgłoszony został wniosek o rekompensatę. Zwrot   środków nastąpi na zweryfikowane konto bankowe Kupującego
  b. anulowania umowy z PayPo oraz zobowiązania Kupującego, w przypadku, gdy zobowiązanie nie zostało jeszcze spłacone

Postanowienia końcowe

15. Niniejszy Regulamin nie ogranicza praw konsumenta wynikających z innych przepisów prawa.
16. Z Gwarancji Ochrony Kupującego wyłączone są transakcje dokonane na witrynie www.allegro.pl przy użyciu usługi „Allegro Zapłać Później”. W przypadku tych transakcji należy skorzystać z usługi „Programu Ochrony Kupujących” świadczonej przez Allegro.pl sp. z o.o. KRS 0000635012.