Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jeśli skorzystałeś z płatności odroczonej PayPo Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „PayPo”) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl


2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl


Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

1. PayPo przetwarza dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby weryfikacją Twojej tożsamości oraz oceną twojej zdolności kredytowej, co obejmuje w szczególności:

- imię i nazwisko,

- numer PESEL,

- seria, numer oraz data ważności dokumentu tożsamości,

- adres zamieszkania/adres dostawy,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- zobowiązania pieniężne z tytułu pożyczek udzielonych przez uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej oraz ich spłacalność,

- historię płatności w Krajowych Instytucjach Płatniczych,

- publicznie dostępne dane, które publikujesz w sieci (np. dane z portali społecznościowych.

2. Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:

- adres IP urządzenia;

- nazwa domeny;

- rodzaj przeglądarki;

- typ systemu operacyjnego;

- rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie;

- czas połączenia z serwisem;

- inne dane związane z Twoim zachowaniem na stronie.

Na jakiej podstawie PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług zgodnie z RODO. Podstawą prawną przetwarzania jest:

1. zawarcie i wykonanie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2. prawnie uzasadniona ochrona interesów PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jaką uzyskaliśmy od Ciebie (zgoda marketingowa) zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a) RODO.

W jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Szczegółowy sposób, zakres i cele przetwarzania danych zostały opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH OPIS CELU PODSTAWA PRAWNA SPOSÓB PRZETWARZANIA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Ocena możliwości zaoferowania Ci zawarcia umowy Na podstawie danych otrzymanych od Ciebie, ze sklepu, z Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Krajowych Instytucji Płatniczych, Biur Informacji Gospodarczych dokonujemy analizy, czy możemy zaoferować Ci zawarcie umowy z nami. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Każdorazowo w momencie potwierdzenia przez Ciebie chęci zawarcia umowy Do czasu zawarcia umowy
2 Zawarcie i obsługa umowy W momencie zawarcia umowy, wykorzystujemy Twoje dane do przygotowania umowy, a potem do monitorowania wywiązywania się Ciebie z warunków umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO Każdorazowo w momencie zawarcia umowy Przez okres wypełnienia przez Ciebie zobowiązań wynikających z umowy
3 Udostępnienie panelu klienta W celu ułatwienia Tobie obsługi umowy, bezpłatnie udostępniamy panel Klienta, gdzie możesz sprawdzić wszystkie swoje transakcje, dokonać spłaty, poprawiać swoje dane oraz kontaktować się z nami. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Za każdym razem, gdy logujesz się do panelu klienta Do czasu wniesienia sprzeciwu
4 Kontakt z Tobą Kontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania serwisu PayPo, poprawności wprowadzanych danych oraz wyjaśnienia problemów (np. jeśli wystąpi u Ciebie nadpłata) art. 6 ust. 1 lit. f RODO Każdorazowo w momencie kontaktu Do momentu przedawnienia roszczeń (6 lat)
5 Kontakt ze sklepem, w którym dokonałeś zakupów W przypadku, gdy np. napiszesz nam, że zwróciłeś/aś towar do sklepu, możemy skontaktować się ze sklepem w celu potwierdzenia tych informacji. W tym celu pracownikowi sklepu podajemy Twoje dane, żeby zidentyfikować transakcję art. 6 ust. 1 lit. b RODO Za każdym razem, gdy kontaktujemy się ze sklepem w celu wyjaśnienia rozbieżności dotyczącej Twojej transakcji Przez okres wypełnienia przez Ciebie zobowiązań wynikających z umowy
6 Archiwizacja zawartych umów Zawarte umowy stanowią potwierdzenie wykonania usługi. Na podstawie tych umów dokonujemy rozliczeń podatkowych. Po wypełnieniu przez Ciebie zobowiązań z tytułu umowy, przenosimy taką umowę do archiwum, gdzie przechowujemy ją w celach dowodowych art. 6 ust 1 lit. c RODO Za każdym razem, gdy musimy udowodnić, że doszło do zawarcia umowy z Tobą Do momentu przedawnienia roszczeń (6 lat – umowy zawarte do 9.07.2018, 10 lat – umowy zawarte do 9.07.2018)
7 Przetwarzanie danych wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu W związku z koniecznością stosowania przez nas Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jesteśmy zobowiązani, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stosować środki bezpieczeństwa finansowego wobec naszych Klientów art. 6 ust 1 lit. c RODO Za każdym razem, gdy musimy udowodnić, że dopełniliśmy obowiązku w zakresie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego Przez okres 5 lat
8 Przetwarzanie danych osobowych bezwzględnie niezbędne do zapobiegania oszustwom Z każdą transakcją nasz system próbuje wyszukać powiązania z tysiącami innych transakcji w naszej bazie (w tym również z Twoimi transakcjami) w celu zidentyfikowania, czy próba zawarcia umowy nie ma na celu wyłudzenia kredytu (próby fraudu). art. 6 ust. 1 lit. f RODO Za każdym razem, gdy system wyszukuje powiązania w celu zidentyfikowania prób fraudów Do momentu przedawnienia roszczeń (6 lat)
9 Dochodzenie roszczeń Jeżeli przestaniesz wypełniać zobowiązania wynikające z umowy, możemy przekazać Twoje dane do firm zajmujących się windykacją oraz Biur Informacji Gospodarczej w celu wyegzekwowania należności. art. 6 ust. 1 lit. f RODO W momencie, w którym przestaniesz wypełniać zobowiązania wynikające z umowy Do momentu przedawnienia roszczeń (6 lat – umowy zawarte do 9.07.2018, 10 lat – umowy zawarte do 9.07.2018)
10 Do celów analitycznych i sprawozdawczych Aby móc rozwijać nasze usługi analizujemy przekrojowe dane Klientów art. 6 ust. 1 lit. f RODO Za każdym razem gdy analizujemy konkretną daną lub przygotowujemy statystyki Przez okres 3 lat
11 Do celów marketingu bezpośredniego Raz na jakiś czas (na ogół raz w miesiącu) możemy przesłać Ci newsletter z informacją o nowych sklepach, w których można płacić z PayPo oraz o nowych usprawnieniach czy produktach jakie wprowadzamy. Masz możliwość wypisania się z newslettera w panelu klienta lub poprzez użycie linka znajdującego się w otrzymanej wiadomości. Czasami też badamy poziom satysfakcji z usługi po jej wykonaniu. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Każdorazowo w momencie wysyłki emailu lub sms Do czasu wniesienia sprzeciwu
12 Do marketingu produktów i usług podmiotów trzecich Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, wyślemy Ci informacje na temat produktów sklepów, w których zrobiłeś zakupy z wykorzystaniem metody płatności PayPo. art. 6 ust. 1 lit. a RODO Każdorazowo w momencie wysyłki e-maila lub sms. Do czasu cofnięcia zgody
Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Źródło pochodzenia danych osobowych:

1. osoba, której dane dotyczą;

2. sklep internetowy, w którym osoba, której dane dotyczą dokonuje zakupów;

3. Biura Informacji Gospodarczej;

4. Krajowe Instytucje Płatnicze;

5. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej - aktualna lista Uczestników dostępna jest na stronie internetowej http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

6. ogólnodostępne bazy, rejestry oraz strony internetowe;

7. dane wysyłane w sposób zautomatyzowany przez Twoją przeglądarkę internetową.

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Przez odbiorcę danych należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią (strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe). Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. Udostępnienie stanowi przekazanie danych osobowych odbiorcy danych, który sam decyduje o celach i środkach przetwarzania danych.
Odbiorcą udostępnianych danych osobowych będą:

1. Krajowe Instytucje Płatnicze (w szczególności Dotpay Sp. z o.o. KRS 0000700791 - serwis dotpay.pl, PayPro S.A. KRS: 0000347935 - serwis przelewy24.pl, eCard S.A. KRS 0000042304 – serwis ecard.pl);

2. Biura Informacji Gospodarczej (w szczególności Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. KRS: 0000169851);

3. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, prowadzonej przez CRIF Sp. z o.o. nr KRS 0000185908 - aktualna lista Uczestników dostępna jest na stronie internetowej http://www.creditcheck.pl/uczestnicy/

4. sklepy internetowe, w których zrobiłeś zakup z użyciem PayPo;

Komu możemy powierzyć Twoje dane osobowe?

Przez podmiot przetwarzający należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. W przypadku powierzenia danych podmiot przetwarzający otrzymuje dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem. PayPo korzysta/może korzystać z usług zewnętrznych dostawców, w szczególności takich jak:

1. firmy wysyłające na nasze zlecenie SMSy oraz e-maile;

2. firmy obsługujące połączenia telefoniczne;

3. podmioty wspomagające odzyskiwanie należności;

4. podmioty świadczące dla PayPo usługi księgowe;

5. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPo;

6. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;

7. podmioty świadczące usługi call-center;

8. podmioty świadczące usługi biznesowe mające na celu weryfikację danych Klienta;

9. podmioty świadczące usługi w zakresie wspomagania PayPo w realizacji działań marketingowych;

10. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony pisemnie na adres siedziby Administratora.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem PayPo jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), czyli odpowiedniego kodowania przekazywanych danych. Nasz system posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i próbą przejęcia posiadanych danych. Zgodnie z wymogami organizacji płatniczych, firmy oferujące płatności online powinny spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), dzięki czemu informacje przekazywane podmiotom współpracującym są należycie zabezpieczone. Oznacza to, że zachowane są najwyższe standardy ochrony i możesz być spokojny o bezpieczeństwo swoich danych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Szczegółowe informacje w Tabeli nr 1.

Maksymalny okres przechowywania Twoich danych wynosi 6 lat liczonych od dnia zawarcia umowy z PayPo, jeśli umowa ta została zawarta od dnia 9.07.2018 lub 10 lat liczonych od dnia zawarcia umowy z PayPo, gdy umowa ta została zawarta do dnia 9.07.2018. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

1. w przypadku, w jakim podstawą prawną jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody jej cofnięciem;

2. prawo dostępu do treści swoich danych;

3. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. prawo do odwołania od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych;

7. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; dla podstawy przetwarzania danych;

8. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Urząd
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@paypo.pl

PayPo w terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

1. PayPo przetwarza dane w sposób zautomatyzowany, w ramach serwerów, oprogramowania, infrastruktury zarządzanej przez PayPo oraz zarządzanych przez niego systemów. Administrator prowadzi profilowanie czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych oceny fizycznej, w szczególności do analizy możliwości udzielenia odroczenia Twojej płatności.

2. Administrator w sposób zautomatyzowany oraz tymczasowy gromadzi dane w plikach Log, które są przekazywane przez przeglądarkę, o ile nie zostały dezaktywowane.

3. Analiza serwerowych plików Log pod kątem danych osobowych nie jest przeprowadzana. Ewentualne gromadzenie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu prawidłowego działania serwisu.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do realizacji usługi.

Informacje marketingowe

Informacje marketingowe – użytkownik strony ma możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywanych informacji marketingowych poprzez użycie linka znajdującego się w otrzymanej wiadomości lub w panelu klienta.

Jeśli jesteś Kontrahentem PayPo prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą
lub będącym wspólnikiem spółki cywilnej
Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „PayPo”) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl

Na jakiej podstawie PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

zawarcie i wykonanie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

prawnie uzasadniona ochrona interesów PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

W jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych zostały opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Zawarcie i realizacja przedmiotu umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres realizacji umowy
2 Dochodzenie roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu przedawnienia roszczeń – 3 lata od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy
3 Realizacja obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres realizacji Umowy oraz 5 lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy
Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) podmioty wspomagające odzyskiwanie należności;

b) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPo;

c) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;

d) podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie;

e) podmioty świadczące usługi księgowe;

f) podmioty konsultingowe, audytowe i doradcze.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony pisemnie na adres siedziby Administratora.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Szczegółowe informacje w Tabeli nr 1. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

1. prawo dostępu do treści swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;

6. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Urząd
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@paypo.pl

PayPo w terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

W procesie wykonywania umowy zawartej między Tobą a PayPo sp. z o.o. nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie będą profilowane.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

Jeśli skorzystałeś z bramki płatniczej PayPo Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „PayPo”) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl

Skąd pozyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Administrator otrzymuje Twoje dane osobowe (dane identyfikacyjne, kontaktowe, dane dotyczące zamówionego przez Ciebie towaru) ze sklepu internetowego, w którym wykonywałeś zakupy.

Na jakiej podstawie PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Cele i podstawy oraz okresy przetwarzania Twoich danych osobowych zostały opisane w Tabeli:

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Realizacja umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Do momentu przedawnienia roszczeń. Kodeks cywilny (6 lat); Ustawa o usługach płatniczych; Ustawa o rachunkowości
2 Dochodzenie roszczeń art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu przedawnienia roszczeń. Kodeks cywilny (6 lat); Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym; Ustawa o usługach płatniczych
3 Przetwarzanie danych wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. f RODO Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (5 lat)
4 Zapobieganie oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu przedawnienia roszczeń. Kodeks cywilny (6 lat)
Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Odbiorcą udostępnianych danych osobowych będą:

1. PayPro S.A. KRS: 0000347935 - serwis przelewy24.pl,

2. sklepy internetowe, w których zrobiłeś zakup – zwrotnie poinformujemy sklep jako odbiorcę płatności, że dokonałeś zapłaty za zamówiony towar,

3. inni dostawcy usług płatniczych; udostępnienie danych tym odbiorcom następuje w zakresie, w jakim dane muszą być im przekazywane w związku ze świadczeniem usług płatniczych oraz w zakresie, w jakim dane muszą być im przekazywane w celach określonych w Tabeli w punktach 3-4,

4. a także w innych przypadkach, gdy podmioty te uprawnione są do uzyskania od PayPo informacji, w tym informacji zawierających dane osobowe; w szczególności obejmuje to banki i oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, operatorów kart kredytowych, płatniczych, wirtualnych,

5. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od PayPo informacji związanych z działalnością PayPo, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec PayPo.

Komu możemy powierzyć Twoje dane osobowe?

PayPo korzysta/może korzystać z usług zewnętrznych dostawców, w szczególności takich jak:

1. podmioty świadczące dla PayPo usługi księgowe;

2. podmioty świadczące usługi prawne, audytorzy badający dokumenty związane z działalnością PayPo;

3. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;

4. podmioty świadczące usługi nagrywania połączeń telefonicznych.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

1. prawo dostępu do treści swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;

6. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Urząd
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@paypo.pl

PayPo w terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Jeśli jesteś Członkiem Zarządu Kontrahenta PayPo Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej „Administrator” lub „PayPo”) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl

Na jakiej podstawie PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

1. prawnie uzasadniona ochrona interesów Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe (dane identyfikacyjne) w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy między nim i spółką, którą reprezentujesz (dalej: „Umowa”).

Skąd PayPo pozyskało Twoje dane osobowe?

PayPo przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym przez Ciebie w Umowie. Jeśli wymaga tego przepis prawa, Administrator może pozyskać Twoje dane osobowe również z obiektywnych i ogólnodostępnych źródeł informacji (np. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, Krajowy Rejestr Sądowy).

W jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych zostały opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Kontakt z kontrahentem w celu wykonania postanowień Umowy art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres realizacji Umowy
2 Dochodzenie roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu przedawnienia roszczeń – 3 lata od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy
3 Przetwarzanie danych wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres realizacji Umowy oraz 5 lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy
4 Realizacja obowiązków prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres realizacji Umowy oraz 5 lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy
Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;

b) podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie;

c) podmioty konsultingowe, audytowe i doradcze;

d) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPo;

e) podmioty wspomagające odzyskiwanie należności;

f) podmioty świadczące usługi księgowe.

Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego Administrator korzystając z usług innych dostawców, nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Szczegółowe informacje w Tabeli nr 1. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

1. prawo dostępu do treści swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo wniesienia sprzeciwu;

5. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Urząd
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@paypo.pl

PayPo w terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

W procesie wykonywania Umowy PayPo nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie będą profilowane.

Jeśli jesteś Pracownikiem / Współpracownikiem Kontrahenta kontaktującym się
z PayPo w związku z realizacją umowy
Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „PayPo”) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do obsługi umowy między nim i Twoim Pracodawcą/Zleceniodawcą (dalej „Umowy”), tj.: dane służbowe (dane identyfikacyjne, kontaktowe).

Skąd pozyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Administrator otrzymał Twoje dane osobowe od Twojego Pracodawcy/Zleceniodawcy, który wskazał Cię jako osobę kontaktową do obsługi Umowy.

Na jakiej podstawie PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ochrona prawnie uzasadnionych interesów PayPo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

W jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych zostały opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Kontakt z kontrahentem w celu wykonania postanowień Umowy art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres realizacji Umowy
2 Dochodzenie roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu przedawnienia roszczeń – 3 lata od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy
Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;

b) podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie;

c) podmioty konsultingowe, audytowe i doradcze;

d) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPo.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony pisemnie na adres siedziby Administratora.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Szczegółowe informacje w Tabeli nr 1. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

1. prawo dostępu do treści swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo wniesienia sprzeciwu;

5. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Urząd
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@paypo.pl

PayPo w terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

W procesie wykonywania Umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie będą profilowane.

Jeśli jesteś Beneficjentem Rzeczywistym Kontrahenta PayPo Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „PayPo”) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl

Na jakiej podstawie PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe (dane identyfikacyjne) w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy (dalej: „Umowa”) między nim i spółką, którą reprezentujesz (dalej: Spółka).

Skąd PayPo pozyskało Twoje dane osobowe?

PayPo przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym przez reprezentanta Spółki w związku z zawarciem Umowy. Jeśli wymaga tego przepis prawa, Administrator może pozyskać Twoje dane osobowe również z obiektywnych i ogólnodostępnych źródeł informacji (np. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, Krajowy Rejestr Sądowy).

W jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych zostały opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Przetwarzanie danych wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu art. 6 ust. 1 lit. c RODO Zgodnie z art. 49 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;

b) podmioty konsultingowe, audytowe i doradcze;

c) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPo.

Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego Administrator korzystając/ z usług innych dostawców, nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla którego je zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Szczegółowe informacje w Tabeli nr 1. Po upływie okresu przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

1. prawo dostępu do treści swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

5. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Urząd
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@paypo.pl

PayPo w terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

W procesie wykonywania Umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie będą profilowane.

Obsługa praw RODO Arrow down
Przysługują Ci następujące prawa:

1. sprostowania danych – jeśli podczas podawania danych popełniłeś błąd albo jeśli Twoje dane się zmienią, masz prawo podać nam poprawne i aktualne dane, a PayPo je poprawi lub zaktualizuje. Zapobiegnie to np. wysyłaniu do Ciebie korespondencji na adres e-mail, który nie należy do Ciebie. W niektórych przypadkach poprosimy Cię o udokumentowanie zmiany, szczególnie, gdy wymagają od nas tego przepisy prawa;

2. dostępu do danych – możesz skorzystać z tego prawa, jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie Twoje dane przetwarzamy;

3. usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym" – jeśli uznasz, że Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, masz prawo zwrócić się do PayPo o ich usunięcie. Pamiętaj jednak, nie będziemy mogli uwzględnić Twojego wniosku o „bycie zapomnianym", np. jeśli potrzebujemy Twoich danych do dochodzenia ewentualnych roszczeń albo musimy przetwarzać Twoje dane, bo tego wymaga od nas prawo;

4. ograniczenia przetwarzania danych – jeśli masz wątpliwości, czy przetwarzamy Twoje dane prawidłowo, możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. Oznaczymy Twoje dane jako przeznaczone wyłącznie do przechowywania i zbadamy legalność przetwarzania. Wniosek możesz złożyć również wtedy, gdy to my zamierzamy usunąć Twoje dane, a Ty chcesz, abyśmy jeszcze je przechowywali, np. w celach dowodowych. Jeśli świadczyliśmy Ci usługi, ograniczenie przetwarzania nie wstrzyma dochodzenia należności;

5. przenoszenia danych – możesz otrzymać i przenieść od nas do innego podmiotu dane, które nam dostarczyłeś. Pamiętaj jednak, że udostępnimy dane na Twoje żądanie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie i nie odpowiadamy za to, czy dane zostaną przyjęte i jak będą dalej przetwarzane;

6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – jeśli złożysz taki wniosek, pamiętaj aby opisać Twoją szczególną sytuację, żebyśmy mogli ocenić, czy Twój sprzeciw jest uzasadniony;

7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – jeśli złożysz ten sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych;

8. wycofania zgody w dowolnym momencie – możesz wycofać udzielone nam zgody dotyczące przetwarzania Twoich danych w każdym momencie i bez podania przyczyny. Gdy wycofasz udzieloną nam zgodę przestaniemy przetwarzać dane w celu, w którym dotąd je przetwarzaliśmy za Twoją zgodą. Wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne.

Żądania realizacji w.w. praw RODO oraz wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na adres PayPo Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres ado@paypo.pl lub telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. +48 22 333 74 60).

PayPo w terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Ci pisemnie (na potwierdzony adres e-mail bądź adres korespondencyjny) informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Inspektor Ochrony Danych Arrow down
Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Ewelina Ogłozińska. Można się z nim kontaktować poprzez e-mail na adres: ado@paypo.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez PayPo Sp. z o.o., w tym realizacji Państwa praw.

Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, np. przyjmowanie zgłoszeń technicznych dotyczących świadczonej usługi czy kwestii płatności, które powinny być kierowane na adres bok@paypo.pl