Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jeśli skorzystałeś z płatności odroczonej PayPo Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „PayPo”) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl


2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl


Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

1. W przypadku złożenia wniosku o zawarcie umowy, a następnie w związku z jej wykonaniem, PayPo może przetwarzać dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby, weryfikacją Twojej tożsamości oraz oceną Twojej zdolności kredytowej, co może obejmować w szczególności:

- imię i nazwisko,

- numer PESEL,

- seria, numer oraz data ważności dokumentu tożsamości,

- adres zamieszkania/adres dostawy,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- informacje na temat towaru, który zamówiłeś/zakupiłeś w sklepie internetowym,

- zobowiązania pieniężne z tytułu pożyczek udzielonych przez uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej oraz ich spłacalność,

- zobowiązania pieniężne ujawnione przez Biuro Informacji Gospodarczej,

- historię płatności w Krajowych Instytucjach Płatniczych,

2. Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na stronie internetowej PayPo zbieramy takie dane jak:

- adres IP urządzenia;

- nazwa domeny;

- rodzaj przeglądarki;

- typ systemu operacyjnego;

- rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie;

- czas połączenia z serwisem;

- inne dane związane z Twoim zachowaniem na stronie.

Na jakiej podstawie PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane, które pozyskaliśmy w związku ze świadczeniem usług, zgodnie z RODO. Podstawą prawną przetwarzania jest:

1. zawarcie i wykonanie umowy lub działania podejmowane na Twoje żądanie zmierzające do jej zawarcia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. prawnie uzasadniona ochrona interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3. wypełnienie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Szczegółowy sposób, zakres i cele przetwarzania danych zostały opisane w Tabeli nr 1


Tabela 1


LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH OPIS CELU PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Ocena możliwości zawarcia umowy Na podstawie danych otrzymanych od Ciebie, ze sklepu, z Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Krajowych Instytucji Płatniczych, Biur Informacji Gospodarczych dokonujemy analizy, czy możemy czy możemy zawrzeć z Tobą umowę. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do końca obowiązywania umowy, o ile zostanie zawarta, a następnie do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalności zawartej z Tobą umowy) lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesięcy, jeśli podałeś nr PESEL, 30 dni – jeśli tego numeru nie podałeś, tj, w zależności od etapu, na którym przerwałeś proces.
2 Zawarcie i obsługa umowy W momencie zawarcia umowy, wykorzystujemy Twoje dane osobowe do przygotowania umowy, a potem do monitorowania wywiązywania się Ciebie z warunków umowy. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do końca obowiązywania umowy, a następnie do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo. (do 6 lat od wymagalności zawartej z Tobą umowy)
3 Udostępnienie konta / panelu klienta W celu ułatwienia Tobie obsługi umowy, bezpłatnie udostępniamy konto / panel Klienta, gdzie możesz sprawdzić historię zawartych umów, dokonać spłaty zobowiązań, aktualizować swoje dane osobowe, zarządzać zgodą marketingową oraz zweryfikować limit na zakupy z PayPo. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do usunięcia konta / panelu klienta, a następnie do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalności zawartej z Tobą umowy)
4 Kontakt z Tobą Kontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania serwisu PayPo, poprawności wprowadzanych danych oraz wyjaśnienia problemów (np. jeśli wystąpi u Ciebie nadpłata) art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do końca obowiązywania umowy.
5 Kontakt ze sklepem, w którym robiłeś zakupy z użyciem metody płatności PayPo W przypadku, gdy np. napiszesz nam, że zwróciłeś towar do sklepu, możemy skontaktować się ze sklepem w celu potwierdzenia tych informacji. W tym celu pracownikowi sklepu podajemy Twoje dane osobowe, żeby zidentyfikować transakcję. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do końca obowiązywania umowy.
6 Realizacja obowiązków prawnych 1. W związku z koniecznością stosowania przez PayPo Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jesteśmy zobowiązani, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stosować środki bezpieczeństwa finansowego wobec Klientów.
2. Przepisy o rachunkowości i prawo podatkowe nakazują nam przechowywać przez okres w nich wskazany dowody księgowe.
art. 6 ust 1 lit. c RODO Do momentu ustania obowiązku prawnego (1. do 5 lat od powstania obowiązku prawnego, 2. do 6 lat od powstania obowiązku prawnego).
7 Przetwarzanie danych osobowych bezwzględnie niezbędne do zapobiegania oszustwom Twoje dane osobowe przekazywane są do systemów antyfraudowych dbających o bezpieczeństwo zawieranych z PayPo umów i przetwarzane w celu oceny wiarygodności działań, jakie podejmujesz w procesie zawierania z PayPo umowy, a następnie przekazywane do silnika decyzyjnego odpowiedzialnego za m.in. wyliczenie limitu. art. 6 ust 1 lit. f RODO Do końca obowiązywania umowy, o ile zostanie zawarta, a następnie do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalności zawartej z Tobą umowy) lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesięcy, jeśli podałeś nr PESEL, 30 dni – jeśli tego numeru nie podałeś, tj, w zależności od etapu, na którym przerwałeś proces.
8 Dochodzenie roszczeń Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z zawartą przez Ciebie umową lub świadczonymi Tobie usługami. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do końca obowiązywania umowy, o ile zostanie zawarta, a następnie do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalności zawartej z Tobą umowy) lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesięcy, jeśli podałeś nr PESEL, 30 dni – jeśli tego numeru nie podałeś, tj, w zależności od etapu, na którym przerwałeś proces.
9 Cele analityczne i sprawozdawcze W celu rozwijania produktów i usług PayPo analizuje m.in. informacje o zawartych umowach. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres 3 lat
10 Marketing bezpośredni, w tym profilowanie oraz marketing produktów i usług podmiotów trzecich Jeśli wyrazisz zgodę na kontakt drogą elektroniczną w tym celu, PayPo prześle Ci informacje o nowych sklepach, w których można płacić z PayPo oraz o nowych usprawnieniach, promocjach, czy produktach, jakie wprowadza. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingowym lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.
11 Prowadzenie działań marketingowych (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji poświęconej plikom cookies) W celu promowania usług, PayPo wyświetla użytkownikom reklamy (w tym profilowane). art. 6 ust. 1 lit. a RODO 3 lata oraz przez okres ważności plików cookies
Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Źródło pochodzenia danych osobowych:

1. od Ciebie;

2. sklep internetowy, w którym zrobiłeś zakupy z użyciem metody płatności PayPo;

3. Biura Informacji Gospodarczej;

4. Krajowe Instytucje Płatnicze;

5. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej - aktualna lista Uczestników dostępna jest na stronie internetowej http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

6. ogólnodostępne rejestry;

7. dane wysyłane w sposób zautomatyzowany przez Twoją przeglądarkę internetową.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych?

Przez odbiorcę danych należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią (strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe). Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

Odbiorcą Twoich udostępnianych przez PayPo danych osobowych mogą być:

1. Krajowe Instytucje Płatnicze (w szczególności Dotpay Sp. z o.o. KRS 0000700791 - serwis dotpay.pl, PayPro S.A. KRS: 0000347935 - serwis przelewy24.pl, eCard S.A. KRS 0000042304 – serwis ecard.pl);

2. Biura Informacji Gospodarczej (w szczególności Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. KRS: 0000169851);

3. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, prowadzonej przez CRIF Sp. z o.o. nr KRS 0000185908 - aktualna lista Uczestników dostępna jest na stronie internetowej http://www.creditcheck.pl/uczestnicy/

4. sklepy internetowe, w których zrobiłeś zakup z użyciem metody płatności PayPo;

a także:

5. firmy wysyłające na nasze zlecenie SMSy oraz e-maile;

6. firmy obsługujące połączenia telefoniczne;

7. podmioty wspomagające odzyskiwanie należności;

8. podmioty świadczące dla PayPo usługi księgowe;

9. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPo;

10. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;

11. podmioty zapewniające usługi marketingowe*;

12. podmioty świadczące usługi mające na celu optymalizację serwisu*;

13. podmioty realizujące działania analityczne dla PayPo*;

14. podmioty świadczące usługi call-center;

15. podmioty świadczące usługi biznesowe mające na celu weryfikację danych Klienta;

16. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych osobowych niewystępujące w ramach konkretnego postępowania.

*W tych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony pisemnie na adres siedziby Administratora.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem PayPo jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), czyli odpowiedniego kodowania przekazywanych danych. System PayPo posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i próbą przejęcia posiadanych danych. Zgodnie z wymogami organizacji płatniczych, firmy oferujące płatności online powinny spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), dzięki czemu informacje przekazywane podmiotom współpracującym są należycie zabezpieczone. Oznacza to, że zachowane są najwyższe standardy ochrony i możesz być spokojny o bezpieczeństwo swoich danych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od PayPo ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Szczegółowe informacje znajdziesz w Tabeli nr 1.

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

1. prawo dostępu do treści swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w posiadaniu PayPo są niedokładne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

5. prawo do odwołania od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych;

6. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; dla podstawy przetwarzania danych;

7. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Urząd
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: ado@paypo.pl, bądź na infolinii.

PayPo w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o kolejne 2 miesiące od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Pliki cookies

Serwis PayPo, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności i plików cookies.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

1. PayPo przetwarza dane w sposób zautomatyzowany, w ramach serwerów, oprogramowania, infrastruktury zarządzanej przez PayPo oraz zarządzanych przez niego systemów. Administrator prowadzi profilowanie czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych oceny fizycznej, w szczególności do analizy możliwości udzielenia odroczenia Twojej płatności, tj. w celu zawarcia umowy. Profilowanie tego typu jest niezbędne do zawarcia umowy i zgodne z art. 22 ust. 2 lit. a RODO.

2. Administrator w sposób zautomatyzowany oraz tymczasowy gromadzi dane w plikach Log, które są przekazywane przez przeglądarkę, o ile nie zostały dezaktywowane.

3. Analiza serwerowych plików Log pod kątem danych osobowych nie jest przeprowadzana. Ewentualne gromadzenie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes PayPo polega na zapewnieniu prawidłowego działania serwisu.

PayPo dokonuje również profilowania, w oparciu o pliki cookies, w celach marketingowych – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki) na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Profilowanie tego typu nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do oceny możliwości zawarcia z Tobą umowy, a w przypadku decyzji pozytywnej, do jej zawarcia i wykonania.

Informacje marketingowe

Informacje marketingowe – masz możliwość wyrażenia chęci otrzymywania od PayPo informacji marketingowych drogą elektroniczną. Możesz w każdym czasie wycofać udzieloną zgodę poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: ado@paypo.pl, przez użycie linka znajdującego się w otrzymanej od PayPo wiadomości e-mail lub za pośrednictwem konta/panelu klienta, bądź na Infolinii.

Jeśli skorzystałeś z usługi SmartPlan Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „PayPo”) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl


Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

1. W przypadku złożenia wniosku o zawarcie umowy, a następnie w związku z jej wykonaniem, PayPo może przetwarzać dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby, weryfikacją Twojej tożsamości oraz oceną Twojej zdolności kredytowej, co może obejmować w szczególności:

- imię i nazwisko,

- numer PESEL,

- seria, numer oraz data ważności dokumentu tożsamości,

- adres zamieszkania/adres dostawy,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- informacje na temat towaru, który zamówiłeś/zakupiłeś w sklepie internetowym,

- zobowiązania pieniężne z tytułu pożyczek udzielonych przez uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej oraz ich spłacalność,

- zobowiązania pieniężne ujawnione przez Biuro Informacji Gospodarczej,

- historię płatności w Krajowych Instytucjach Płatniczych,

2. Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na stronie internetowej PayPo zbieramy takie dane jak:

- adres IP urządzenia;

- nazwa domeny;

- rodzaj przeglądarki;

- typ systemu operacyjnego;

- rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie;

- czas połączenia z serwisem;

- inne dane związane z Twoim zachowaniem na stronie.

Na jakiej podstawie PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane, które pozyskaliśmy w związku ze świadczeniem usług, zgodnie z RODO. Podstawą prawną przetwarzania jest:

1. zawarcie i wykonanie umowy lub działania podejmowane na Twoje żądanie zmierzające do jej zawarcia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. prawnie uzasadniona ochrona interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3. wypełnienie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Szczegółowy sposób, zakres i cele przetwarzania danych zostały opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH OPIS CELU PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Ocena możliwości zawarcia umowy Na podstawie danych otrzymanych od Ciebie, ze sklepu, z Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Krajowych Instytucji Płatniczych, Biur Informacji Gospodarczych dokonujemy analizy, czy możemy czy możemy zawrzeć z Tobą umowę. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do końca obowiązywania umowy, o ile zostanie zawarta, a następnie do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalności zawartej z Tobą umowy) lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesięcy, jeśli podałeś nr PESEL, 30 dni – jeśli tego numeru nie podałeś, tj, w zależności od etapu, na którym przerwałeś proces.
2 Zawarcie i obsługa umowy W momencie zawarcia umowy, wykorzystujemy Twoje dane osobowe do przygotowania umowy, a potem do monitorowania wywiązywania się Ciebie z warunków umowy. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do końca obowiązywania umowy, a następnie do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo. (do 6 lat od wymagalności zawartej z Tobą umowy)
3 Udostępnienie konta / panelu klienta W celu ułatwienia Tobie obsługi umowy, bezpłatnie udostępniamy konto / panel Klienta, gdzie możesz sprawdzić historię zawartych umów, dokonać spłaty zobowiązań, aktualizować swoje dane osobowe, zarządzać zgodą marketingową oraz zweryfikować limit na zakupy z PayPo. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do usunięcia konta / panelu klienta, a następnie do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalności zawartej z Tobą umowy)
4 Kontakt z Tobą Kontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania serwisu PayPo, poprawności wprowadzanych danych oraz wyjaśnienia problemów (np. jeśli wystąpi u Ciebie nadpłata) art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do końca obowiązywania umowy.
5 Kontakt ze sklepem, w którym robiłeś zakupy z użyciem metody płatności PayPo W przypadku, gdy np. napiszesz nam, że zwróciłeś towar do sklepu, możemy skontaktować się ze sklepem w celu potwierdzenia tych informacji. W tym celu pracownikowi sklepu podajemy Twoje dane osobowe, żeby zidentyfikować transakcję. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do końca obowiązywania umowy.
6 Realizacja obowiązków prawnych 1. W związku z koniecznością stosowania przez PayPo Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jesteśmy zobowiązani, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stosować środki bezpieczeństwa finansowego wobec Klientów.
2. Przepisy o rachunkowości i prawo podatkowe nakazują nam przechowywać przez okres w nich wskazany dowody księgowe.
art. 6 ust 1 lit. c RODO Do momentu ustania obowiązku prawnego (1. do 5 lat od powstania obowiązku prawnego, 2. do 6 lat od powstania obowiązku prawnego).
7 Przetwarzanie danych osobowych bezwzględnie niezbędne do zapobiegania oszustwom Twoje dane osobowe przekazywane są do systemów antyfraudowych dbających o bezpieczeństwo zawieranych z PayPo umów i przetwarzane w celu oceny wiarygodności działań, jakie podejmujesz w procesie zawierania z PayPo umowy, a następnie przekazywane do silnika decyzyjnego odpowiedzialnego za m.in. wyliczenie limitu. art. 6 ust 1 lit. f RODO Do końca obowiązywania umowy, o ile zostanie zawarta, a następnie do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalności zawartej z Tobą umowy) lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesięcy, jeśli podałeś nr PESEL, 30 dni – jeśli tego numeru nie podałeś, tj, w zależności od etapu, na którym przerwałeś proces.
8 Dochodzenie roszczeń Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z zawartą przez Ciebie umową lub świadczonymi Tobie usługami. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do końca obowiązywania umowy, o ile zostanie zawarta, a następnie do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalności zawartej z Tobą umowy) lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesięcy, jeśli podałeś nr PESEL, 30 dni – jeśli tego numeru nie podałeś, tj, w zależności od etapu, na którym przerwałeś proces.
9 Cele analityczne i sprawozdawcze W celu rozwijania produktów i usług PayPo analizuje m.in. informacje o zawartych umowach. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres 3 lat
10 Marketing bezpośredni, w tym profilowanie oraz marketing produktów i usług podmiotów trzecich Jeśli wyrazisz zgodę na kontakt drogą elektroniczną w tym celu, PayPo prześle Ci informacje o nowych sklepach, w których można płacić z PayPo oraz o nowych usprawnieniach, promocjach, czy produktach, jakie wprowadza. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celu marketingowym lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.
11 Prowadzenie działań marketingowych (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji poświęconej plikom cookies) W celu promowania usług, PayPo wyświetla użytkownikom reklamy (w tym profilowane). art. 6 ust. 1 lit. a RODO 3 lata oraz przez okres ważności plików cookies
Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Źródło pochodzenia danych osobowych:

1. od Ciebie;

2. sklep internetowy, w którym zrobiłeś zakupy z użyciem metody płatności PayPo;

3. Biura Informacji Gospodarczej;

4. Krajowe Instytucje Płatnicze;

5. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej - aktualna lista Uczestników dostępna jest na stronie internetowej http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

6. ogólnodostępne rejestry;

7. dane wysyłane w sposób zautomatyzowany przez Twoją przeglądarkę internetową.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych?

Przez odbiorcę danych  należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią (strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe). Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.
Odbiorcą Twoich udostępnianych przez PayPo danych osobowych mogą być:

1. Krajowe Instytucje Płatnicze (w szczególności Dotpay Sp. z o.o. KRS 0000700791 - serwis dotpay.pl, PayPro S.A. KRS: 0000347935 - serwis przelewy24.pl, eCard S.A. KRS 0000042304 – serwis ecard.pl);

2. Biura Informacji Gospodarczej (w szczególności Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. KRS: 0000169851);

3. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, prowadzonej przez CRIF Sp. z o.o. nr KRS 0000185908 - aktualna lista Uczestników dostępna jest na stronie internetowej http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

4. sklepy internetowe, w których zrobiłeś zakup z użyciem metody płatności PayPo;

a także:

5. firmy wysyłające na nasze zlecenie SMSy oraz e-maile;

6. firmy obsługujące połączenia telefoniczne;

7. podmioty wspomagające odzyskiwanie należności;

8. podmioty świadczące dla PayPo usługi księgowe;

9. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPo;

10. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;

11. podmioty zapewniające usługi marketingowe*;

12. podmioty świadczące usługi mające na celu optymalizację serwisu*;

13. podmioty realizujące działania analityczne dla PayPo*;

14. podmioty świadczące usługi call-center;

15. podmioty świadczące usługi biznesowe mające na celu weryfikację danych Klienta;

16. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych osobowych niewystępujące w ramach konkretnego postępowania.

W tych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony pisemnie na adres siedziby Administratora.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem PayPo jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), czyli odpowiedniego kodowania przekazywanych danych. System PayPo posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i próbą przejęcia posiadanych danych. Zgodnie z wymogami organizacji płatniczych, firmy oferujące płatności online powinny spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), dzięki czemu informacje przekazywane podmiotom współpracującym są należycie zabezpieczone. Oznacza to, że zachowane są najwyższe standardy ochrony i możesz być spokojny o bezpieczeństwo swoich danych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od PayPo ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Szczegółowe informacje znajdziesz w Tabeli nr 1.

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

1. prawo dostępu do treści swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w posiadaniu PayPo są niedokładne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

5. prawo do odwołania od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych;

6. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; dla podstawy przetwarzania danych;

7. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Urząd
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: ado@paypo.pl, bądź na infolinii.

PayPo w terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Pliki cookies

Serwis PayPo, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności i plików cookies.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

1. PayPo przetwarza dane w sposób zautomatyzowany, w ramach serwerów, oprogramowania, infrastruktury zarządzanej przez PayPo oraz zarządzanych przez niego systemów. Administrator prowadzi profilowanie czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych oceny fizycznej, w szczególności do analizy możliwości udzielenia odroczenia Twojej płatności, tj. w celu zawarcia umowy. Profilowanie tego typu jest niezbędne do zawarcia umowy i zgodne z art. 22 ust. 2 lit. a RODO.

2. Administrator w sposób zautomatyzowany oraz tymczasowy gromadzi dane w plikach Log, które są przekazywane przez przeglądarkę, o ile nie zostały dezaktywowane.

3. Analiza serwerowych plików Log pod kątem danych osobowych nie jest przeprowadzana. Ewentualne gromadzenie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes PayPo polega na zapewnieniu prawidłowego działania serwisu.

PayPo dokonuje również profilowania, w oparciu o pliki cookies, w celach marketingowych – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki) na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Profilowanie tego typu nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do oceny możliwości zawarcia z Tobą umowy, a w przypadku decyzji pozytywnej, do jej zawarcia i wykonania.

Informacje marketingowe

Informacje marketingowe – masz możliwość wyrażenia chęci otrzymywania od PayPo informacji marketingowych drogą elektroniczną. Możesz w każdym czasie wycofać udzieloną zgodę poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: ado@paypo.pl, przez użycie linka znajdującego się w otrzymanej od PayPo wiadomości e-mail lub za pośrednictwem konta/panelu klienta, bądź na Infolinii.

Jeśli założyłeś Panel Klienta w serwisie PayPo Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „PayPo”) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943 550,00 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl


Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

1. PayPo przetwarza dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby weryfikacją Twojej tożsamości oraz oceną Twojej zdolności kredytowej, co może obejmować w szczególności:

- imię i nazwisko,

- numer PESEL,

- adres zamieszkania,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- zobowiązania pieniężne z tytułu pożyczek udzielonych przez uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej oraz ich spłacalność,

- historię płatności w Krajowych Instytucjach Płatniczych,

2. Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:

- adres IP urządzenia;

- nazwa domeny;

- rodzaj przeglądarki;

- typ systemu operacyjnego;

- rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie;

- czas połączenia z serwisem;

- inne dane związane z Twoim zachowaniem na stronie.

Na jakiej podstawie PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług zgodnie z RODO. Podstawą prawną przetwarzania jest:

1. zawarcie i wykonanie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2. prawnie uzasadniona ochrona interesów PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

W jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Szczegółowy sposób, zakres i cele przetwarzania danych zostały opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH OPIS CELU PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie zmierzające do jej zawarcia. Na podstawie danych otrzymanych od Ciebie, ze sklepu (jeśli już kiedyś zawarłeś z PayPo Umowę kedytu), z Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Krajowych Instytucji Płatniczych, Biur Informacji Gospodarczych dokonujemy analizy, czy możemy zaoferować Ci zawarcie umowy z nami (w tym weryfikujemy Twój limit zakupowy) art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do ustania momentu możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo
2 Realizacja obowiązków prawnych W związku z koniecznością stosowania przez nas Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jesteśmy zobowiązani, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stosować środki bezpieczeństwa finansowego wobec naszych Użytkowników oraz Klientów. art. 6 ust. 1 lit. c RODO Do momentu ustania obowiązku prawnego.
3 Do celów analitycznych i sprawozdawczych Aby móc rozwijać nasze usługi analizujemy przekrojowe dane Użytkowników oraz Klientów art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres 3 lat

4 Przetwarzanie danych osobowych bezwzględnie niezbędne do zapobiegania oszustwom Dane osobowe Użytkowników oraz Klientów przekazywane są do systemów antyfraudowych dbających o bezpieczeństwo usług świadczonych przez PayPo. Mechanizmy przetwarzają Twoje dane osobowe celem oceny wiarygodności działań podejmowanych przez Ciebie w systemach PayPo. Są one przekazywane do silnika decyzyjnego odpowiedzialnego za między innymi wyliczenie przyznanego limitu. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo
5 Dochodzenie roszczeń Przetwarzamy Twoje dane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PayPo. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo
6 Do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania oraz do marketingu produktów i usług podmiotów trzecich Raz na jakiś czas (na ogół raz w miesiącu) możemy przesłać Ci informację o nowych sklepach, w których można płacić z PayPo oraz o nowych usprawnieniach czy produktach, jakie wprowadzamy. Masz możliwość rezygnacji z tej opcji w panelu klienta lub poprzez użycie linka znajdującego się w otrzymanej wiadomości. Czasami też badamy poziom satysfakcji z usługi po jej wykonaniu. art. 6 ust 1 lit. f RODO Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingowym lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną.
7 Prowadzenie działań marketingowych (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji poświęconej plikom cookies) W celu promowania naszych usług wyświetlamy użytkownikom reklamy (w tym profilowane) art. 6 ust 1 lit. f RODO 3 lata oraz przez okres ważności plików cookies.
Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Źródło pochodzenia danych osobowych:

1. osoba, której dane dotyczą;

2. sklep, w którym osoba, której dane dotyczą dokonuje zakupów;

3. Biura Informacji Gospodarczej;

4. Krajowe Instytucje Płatnicze;

5. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej - aktualna lista Uczestników dostępna jest na stronie internetowej http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

6. ogólnodostępne rejestry;

7. dane wysyłane w sposób zautomatyzowany przez Twoją przeglądarkę internetową.

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Przez odbiorcę danych  należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią (strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe). Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. Udostępnienie stanowi przekazanie danych osobowych odbiorcy danych, który sam decyduje o celach i środkach przetwarzania danych.
Odbiorcą udostępnianych danych osobowych będą:

1. Krajowe Instytucje Płatnicze (w szczególności Dotpay Sp. z o.o. KRS 0000700791 - serwis dotpay.pl, PayPro S.A. KRS: 0000347935 - serwis przelewy24.pl, eCard S.A. KRS 0000042304 – serwis ecard.pl);

2. Biura Informacji Gospodarczej (w szczególności Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. KRS: 0000169851);

3. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, prowadzonej przez CRIF Sp. z o.o. nr KRS 0000185908 - aktualna lista Uczestników dostępna jest na stronie internetowej http://www.creditcheck.pl/uczestnicy/

4. sklepy internetowe, w których zrobiłeś zakup z użyciem PayPo;

Komu możemy powierzyć Twoje dane osobowe?

Przez podmiot przetwarzający należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. W przypadku powierzenia danych podmiot przetwarzający otrzymuje dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem. PayPo korzysta/może korzystać z usług zewnętrznych dostawców, w szczególności takich jak:

1. firmy wysyłające na nasze zlecenie SMSy oraz e-maile;

2. firmy obsługujące połączenia telefoniczne;

3. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPo;

4. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;

5. podmioty świadczące usługi call-center;

6. podmioty świadczące usługi biznesowe mające na celu weryfikację danych Klienta;

7. podmioty świadczące usługi w zakresie wspomagania PayPo w realizacji działań marketingowych;

8. podmioty świadczące usługi analityczne;

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego polecenie.

W związku z korzystaniem przez PayPo z narzędzi analitycznych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony pisemnie na adres siedziby Administratora.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem PayPo jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), czyli odpowiedniego kodowania przekazywanych danych. Nasz system posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i próbą przejęcia posiadanych danych. Zgodnie z wymogami organizacji płatniczych, firmy oferujące płatności online powinny spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), dzięki czemu informacje przekazywane podmiotom współpracującym są należycie zabezpieczone. Oznacza to, że zachowane są najwyższe standardy ochrony i możesz być spokojny o bezpieczeństwo swoich danych.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

1. prawo dostępu do treści swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

5. prawo do odwołania od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych;

6. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; dla podstawy przetwarzania danych;

7. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Urząd
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@paypo.pl

PayPo w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o kolejne 2 miesiące od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

1. PayPo przetwarza dane w sposób zautomatyzowany, w ramach serwerów, oprogramowania, infrastruktury zarządzanej przez PayPo oraz zarządzanych przez niego systemów. Administrator prowadzi profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych oceny fizycznej, w szczególności do analizy możliwości udzielenia odroczenia Twojej płatności, tj. w celu zawarcia umowy. Profilowanie tego typu jest niezbędne do zawarcia umowy i zgodne z art. 22 ust. 2 lit. a RODO.

2. Administrator w sposób zautomatyzowany oraz tymczasowy gromadzi dane w plikach Log, które są przekazywane przez przeglądarkę, o ile nie zostały dezaktywowane.

3. Analiza serwerowych plików Log pod kątem danych osobowych nie jest przeprowadzana. Ewentualne gromadzenie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu prawidłowego działania serwisu.

PayPo dokonuje również profilowania, w oparciu o pliki cookies, w celach marketingowych – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki) na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Profilowanie tego typu nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do realizacji usługi.

Informacje marketingowe

Informacje marketingowe – masz możliwość wyrażenia chęci otrzymywania od nas informacji marketingowych drogą elektroniczną. Możesz w każdym czasie wycofać udzieloną zgodę poprzez użycie linka znajdującego się w otrzymanej wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Panelu Klienta, bądź Infolinii.

Jeśli skorzystałeś z bramki płatniczej PayPo Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „PayPo”) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl

Skąd pozyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Administrator otrzymuje Twoje dane osobowe (dane identyfikacyjne, kontaktowe, dane dotyczące zamówionego przez Ciebie towaru) ze sklepu internetowego, w którym wykonywałeś zakupy.

Na jakiej podstawie PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Cele i podstawy oraz okresy przetwarzania Twoich danych osobowych zostały opisane w Tabeli:

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Realizacja umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Do momentu przedawnienia roszczeń. Kodeks cywilny (6 lat); Ustawa o usługach płatniczych; Ustawa o rachunkowości
2 Dochodzenie roszczeń art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu przedawnienia roszczeń. Kodeks cywilny (6 lat); Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym; Ustawa o usługach płatniczych
3 Przetwarzanie danych wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. f RODO Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (5 lat)
4 Zapobieganie oszustwom związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi lub prowadzeniem systemu płatności oraz dochodzenia i wykrywania tego rodzaju oszustw przez właściwe organy. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu przedawnienia roszczeń. Kodeks cywilny (6 lat)
Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Odbiorcą udostępnianych danych osobowych będą:

1. PayPro S.A. KRS: 0000347935 - serwis przelewy24.pl,

2. sklepy internetowe, w których zrobiłeś zakup – zwrotnie poinformujemy sklep jako odbiorcę płatności, że dokonałeś zapłaty za zamówiony towar,

3. inni dostawcy usług płatniczych; udostępnienie danych tym odbiorcom następuje w zakresie, w jakim dane muszą być im przekazywane w związku ze świadczeniem usług płatniczych oraz w zakresie, w jakim dane muszą być im przekazywane w celach określonych w Tabeli w punktach 3-4,

4. a także w innych przypadkach, gdy podmioty te uprawnione są do uzyskania od PayPo informacji, w tym informacji zawierających dane osobowe; w szczególności obejmuje to banki i oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, operatorów kart kredytowych, płatniczych, wirtualnych,

5. inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od PayPo informacji związanych z działalnością PayPo, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe, w tym w szczególności organy nadzorcze wobec PayPo.

Komu możemy powierzyć Twoje dane osobowe?

PayPo korzysta/może korzystać z usług zewnętrznych dostawców, w szczególności takich jak:

1. podmioty świadczące dla PayPo usługi księgowe;

2. podmioty świadczące usługi prawne, audytorzy badający dokumenty związane z działalnością PayPo;

3. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;

4. podmioty świadczące usługi nagrywania połączeń telefonicznych.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

1. prawo dostępu do treści swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;

6. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Urząd
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@paypo.pl

PayPo w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o kolejne 2 miesiące od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Jeśli skorzystałeś z płatności PayPo w aplikacji CCC Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „PayPo”) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

1. W przypadku złożenia wniosku o zawarcie umowy, a następnie w związku z jej wykonaniem, PayPo może przetwarzać dane osobowe związane z identyfikacją Twojej osoby weryfikacją Twojej tożsamości oraz oceną Twojej zdolności kredytowej, co może obejmować w szczególności:

- imię i nazwisko,

- numer PESEL,

- seria, numer oraz data ważności dokumentu tożsamości,

- adres zamieszkania/adres dostawy,

- adres e-mail,

- numer telefonu,

- informacje na temat towaru, który zamówiłeś/zakupiłeś w sklepie CCC Spółka Akcyjna (KRS 0000211692);

- zobowiązania pieniężne z tytułu pożyczek udzielonych przez uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej oraz ich spłacalność,

- zobowiązania pieniężne ujawnione przez Biuro Informacji Gospodarczej,

- historię płatności w Krajowych Instytucjach Płatniczych,

2. Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na stronie internetowej PayPo zbieramy takie dane jak:

- adres IP urządzenia;

- nazwa domeny;

- rodzaj przeglądarki;

- typ systemu operacyjnego;

- rodzaj urządzenia, z którego nawiązywane jest połączenie;

- czas połączenia z serwisem;

- inne dane związane z Twoim zachowaniem na stronie.

Na jakiej podstawie PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług zgodnie z RODO. Podstawą prawną przetwarzania jest:

1. zawarcie i wykonanie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2. prawnie uzasadniona ochrona interesów PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Szczegółowy sposób, zakres i cele przetwarzania danych zostały opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH OPIS CELU PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Ocena możliwości zaoferowania Ci zawarcia umowy Na podstawie danych osobowych otrzymanych od Ciebie, z CCC Spółka Akcyjna (KRS 0000211692), z Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Krajowych Instytucji Płatniczych, Biur Informacji Gospodarczych dokonujemy analizy, czy możemy zaoferować Ci zawarcie umowy z nami. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do końca obowiązywania umowy, o ile zostanie zawarta, a następnie do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo (do 6 lat od wymagalności zawartej z Tobą umowy) lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesięcy, jeśli podałeś nr PESEL, 30 dni – jeśli tego numeru nie podałeś, tj, w zależności od etapu, na którym przerwałeś proces.
2 Zawarcie i obsługa umowy W momencie zawarcia umowy, wykorzystujemy Twoje dane osobowe do przygotowania umowy, a potem do monitorowania wywiązywania się Ciebie z warunków umowy. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do końca obowiązywania umowy, a następnie do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo. (do 6 lat od wymagalności zawartej z Tobą umowy)
3 Udostępnienie konta / panelu klienta W celu ułatwienia Tobie obsługi umowy, bezpłatnie udostępniamy panel Klienta, gdzie możesz sprawdzić wszystkie swoje umowy, dokonać spłaty, aktualizować swoje dane osobowe, zarządzać zgodą marketingową oraz zweryfikować limit zakupowy. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do usunięcia konta / panelu klienta, a następnie do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo. (do 6 lat od wymagalności umowy)
4 Kontakt z Tobą Kontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania serwisu PayPo, poprawności wprowadzanych danych osobowych oraz wyjaśnienia problemów (np. jeśli wystąpi u Ciebie nadpłata) art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Do końca obowiązywania umowy.
5 Kontakt ze sklepem, w którym robiłeś zakupy W przypadku, gdy np. napiszesz nam, że zwróciłeś towar do sklepu, możemy skontaktować się ze sklepem w celu potwierdzenia tych informacji. W tym celu pracownikowi sklepu podajemy dane dotyczące Twojego zamówienia, by przeprowadzić prawidłową identyfikację. art. 6 ust. 1 lit. b RODO Do końca obowiązywania umowy.
6 Realizacja obowiązków prawnych 1. W związku z koniecznością stosowania przez PayPo Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jesteśmy zobowiązani, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stosować środki bezpieczeństwa finansowego wobec Klientów PayPo. 2. Przepisy o rachunkowości i prawo podatkowe nakazują PayPo przechowywać przez okres w nich wskazany dowody księgowe. art. 6 ust. 1 lit. c RODO Do momentu ustania obowiązku prawnego
(1. do 5 lat od powstania obowiązku prawnego, 2. do 6 lat od powstania obowiązku prawnego).
7 Przetwarzanie danych osobowych bezwzględnie niezbędne do zapobiegania oszustwom Twoje dane osobowe przekazywane są do systemów antyfraudowych dbających o bezpieczeństwo zawieranych z PayPo umów i przetwarzane w celu oceny wiarygodności działań, jakie podejmujesz w procesie zawierania z PayPo umowy, a następnie przekazywane do silnika decyzyjnego odpowiedzialnego za m.in. wyliczenie limitu. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do końca obowiązywania umowy, o ile zostanie zawarta, a następnie do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesięcy, jeśli podałeś nr PESEL, 30 dni – jeśli tego numeru nie podałeś, tj, w zależności od etapu, na którym przerwałeś proces.
8 Dochodzenie roszczeń Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub świadczonymi usługami. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do końca obowiązywania umowy, o ile zostanie zawarta, a następnie do momentu ustania możliwości dochodzenia roszczeń przez Ciebie lub PayPo lub w przypadku niezawarcia umowy: przez okres 12 miesięcy, jeśli podałeś nr PESEL, 30 dni – jeśli tego numeru nie podałeś, tj, w zależności od etapu, na którym przerwałeś proces.
9 Cele analityczne i sprawozdawcze W celu rozwijania produktów i usług PayPo analizuje m.in. informacje o zawartych umowach. art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do 3 lat.
10 Prowadzenie działań marketingowych (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji poświęconej plikom cookies) W celu promowania usług, PayPo wyświetla użytkownikom reklamy (w tym profilowane). art. 6 ust. 1 lit. f RODO 3 lata oraz przez okres ważności plików cookies
Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Źródło pochodzenia danych osobowych:

1. od Ciebie;

2. CCC Spółka Akcyjna (KRS 0000211692);

3. Biura Informacji Gospodarczej;

4. Krajowe Instytucje Płatnicze;

5. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej - aktualna lista Uczestników dostępna jest na stronie internetowej http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

6. publiczne rejestry;

7. dane wysyłane w sposób zautomatyzowany przez Twoją przeglądarkę internetową.

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Przez odbiorcę danych należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią (strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe). Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. Udostępnienie stanowi przekazanie danych osobowych odbiorcy danych, który sam decyduje o celach i środkach przetwarzania danych.

Odbiorcą Twoich udostępnianych przez PayPo danych osobowych mogą być:

1. Krajowe Instytucje Płatnicze (w szczególności Dotpay Sp. z o.o. KRS 0000700791 - serwis dotpay.pl, PayPro S.A. KRS: 0000347935 - serwis przelewy24.pl, eCard S.A. KRS 0000042304 – serwis ecard.pl);

2. Biura Informacji Gospodarczej (w szczególności Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. KRS: 0000169851);

3. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, prowadzonej przez CRIF Sp. z o.o. nr KRS 0000185908 - aktualna lista Uczestników dostępna jest na stronie internetowej http://www.credit-check.pl/uczestnicy/

4. CCC Spółka Akcyjna (KRS 0000211692),

a także:

5. firmy wysyłające na zlecenie PayPo SMSy oraz e-maile;

6. firmy obsługujące połączenia telefoniczne;

7. podmioty wspomagające odzyskiwanie należności;

8. podmioty świadczące dla PayPo usługi księgowe;

9. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPo;

10. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;

11. podmioty zapewniające usługi marketingowe*;

12. podmioty świadczące usługi mające na celu optymalizację serwisu*;

13. podmioty realizujące działania analityczne dla PayPo*;

14. podmioty świadczące usługi call-center;

15. podmioty świadczące usługi biznesowe mające na celu weryfikację danych osobowych klienta;

16. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych osobowych niewystępujące w ramach konkretnego postępowania,

*W tych przypadkach dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony pisemnie na adres siedziby Administratora.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem PayPo jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), czyli odpowiedniego kodowania przekazywanych danych. System PayPo posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i próbą przejęcia posiadanych danych. Zgodnie z wymogami organizacji płatniczych, firmy oferujące płatności online powinny spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), dzięki czemu informacje przekazywane podmiotom współpracującym są należycie zabezpieczone. Oznacza to, że zachowane są najwyższe standardy ochrony i możesz być spokojny o bezpieczeństwo swoich danych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od PayPo ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Szczegółowe informacje w Tabeli nr 1.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

1. prawo dostępu do treści swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w posiadaniu PayPo są niedokładne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

5. prawo do odwołania od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych;

6. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; dla podstawy przetwarzania danych;

7. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Urząd
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: ado@paypo.pl bądź na Infolinii.

PayPo w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o kolejne 2 miesiące od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Pliki cookies

Serwis PayPo, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek).

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności i plików cookies.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

1. W procesie oceny możliwości zawarcia umowy PayPo przetwarza Twoje dane w sposób zautomatyzowany, na podstawie danych, jakie o Tobie posiada od Ciebie, z CCC Spółka Akcyjna (KRS 0000211692); historii umów, spłacalności, i innych) w ramach serwerów, oprogramowania, infrastruktury zarządzanej przez PayPo oraz zarządzanych przez niego systemów.

Administrator prowadzi profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych oceny fizycznej, w szczególności do analizy możliwości udzielenia odroczenia Twojej płatności, tj. w celu zawarcia umowy. Profilowanie tego typu jest niezbędne do zawarcia umowy i zgodne z art. 22 ust. 2 lit. a RODO.

2. Administrator w sposób zautomatyzowany oraz tymczasowy gromadzi dane w plikach Log, które są przekazywane przez przeglądarkę, o ile nie zostały dezaktywowane.

3. Analiza serwerowych plików Log pod kątem danych osobowych nie jest przeprowadzana. Ewentualne gromadzenie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes PayPo polega na zapewnieniu prawidłowego działania serwisu.

PayPo dokonuje również profilowania, w oparciu o pliki cookies, w celach marketingowych – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz (np. przez odpowiednie ustawienia Twojej przeglądarki) na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Profilowanie tego typu nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do oceny możliwości zawarcia z Tobą umowy, a w przypadku decyzji pozytywnej, do jej zawarcia i wykonania.

Jeśli jesteś Kontrahentem PayPo prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą
lub będącym wspólnikiem spółki cywilnej
Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „PayPo”) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl

Na jakiej podstawie PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

zawarcie i wykonanie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

prawnie uzasadniona ochrona interesów PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

W jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych zostały opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Zawarcie i realizacja przedmiotu umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres realizacji umowy
2 Dochodzenie roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu przedawnienia roszczeń – 3 lata od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy
3 Realizacja obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres realizacji Umowy oraz 5 lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy
Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) podmioty wspomagające odzyskiwanie należności;

b) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPo;

c) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;

d) podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie;

e) podmioty świadczące usługi księgowe;

f) podmioty konsultingowe, audytowe i doradcze.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony pisemnie na adres siedziby Administratora.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Szczegółowe informacje w Tabeli nr 1. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

1. prawo dostępu do treści swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

5. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;

6. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Urząd
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@paypo.pl

PayPo w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o kolejne 2 miesiące od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

W procesie wykonywania umowy zawartej między Tobą a PayPo sp. z o.o. nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie będą profilowane.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

Jeśli jesteś Członkiem Zarządu Kontrahenta PayPo Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej „Administrator” lub „PayPo”) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl

Na jakiej podstawie PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

1. prawnie uzasadniona ochrona interesów Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe (dane identyfikacyjne) w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy między nim i spółką, którą reprezentujesz (dalej: „Umowa”).

Skąd PayPo pozyskało Twoje dane osobowe?

PayPo przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym przez Ciebie w Umowie. Jeśli wymaga tego przepis prawa, Administrator może pozyskać Twoje dane osobowe również z obiektywnych i ogólnodostępnych źródeł informacji (np. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, Krajowy Rejestr Sądowy).

W jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych zostały opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Kontakt z kontrahentem w celu wykonania postanowień Umowy art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres realizacji Umowy
2 Dochodzenie roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu przedawnienia roszczeń – 3 lata od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy
3 Przetwarzanie danych wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres realizacji Umowy oraz 5 lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy
4 Realizacja obowiązków prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres realizacji Umowy oraz 5 lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy
Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;

b) podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie;

c) podmioty konsultingowe, audytowe i doradcze;

d) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPo;

e) podmioty wspomagające odzyskiwanie należności;

f) podmioty świadczące usługi księgowe.

Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego Administrator korzystając z usług innych dostawców, nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Szczegółowe informacje w Tabeli nr 1. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

1. prawo dostępu do treści swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo wniesienia sprzeciwu;

5. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Urząd
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@paypo.pl

PayPo w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o kolejne 2 miesiące od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

W procesie wykonywania Umowy PayPo nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie będą profilowane.

Jeśli jesteś Pracownikiem / Współpracownikiem Kontrahenta kontaktującym się
z PayPo w związku z realizacją umowy
Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „PayPo”) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do obsługi umowy między nim i Twoim Pracodawcą/Zleceniodawcą (dalej „Umowy”), tj.: dane służbowe (dane identyfikacyjne, kontaktowe).

Skąd pozyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Administrator otrzymał Twoje dane osobowe od Twojego Pracodawcy/Zleceniodawcy, który wskazał Cię jako osobę kontaktową do obsługi Umowy.

Na jakiej podstawie PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ochrona prawnie uzasadnionych interesów PayPo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

W jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych zostały opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Kontakt z kontrahentem w celu wykonania postanowień Umowy art. 6 ust. 1 lit. f RODO Przez okres realizacji Umowy
2 Dochodzenie roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu przedawnienia roszczeń – 3 lata od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy
Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;

b) podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie;

c) podmioty konsultingowe, audytowe i doradcze;

d) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPo.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony pisemnie na adres siedziby Administratora.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Szczegółowe informacje w Tabeli nr 1. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

1. prawo dostępu do treści swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo wniesienia sprzeciwu;

5. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Urząd
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@paypo.pl

PayPo w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o kolejne 2 miesiące od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

W procesie wykonywania Umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie będą profilowane.

Jeśli jesteś Beneficjentem Rzeczywistym Kontrahenta PayPo Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „PayPo”) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl

Na jakiej podstawie PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe (dane identyfikacyjne) w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy (dalej: „Umowa”) między nim i spółką, którą reprezentujesz (dalej: Spółka).

Skąd PayPo pozyskało Twoje dane osobowe?

PayPo przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym przez reprezentanta Spółki w związku z zawarciem Umowy. Jeśli wymaga tego przepis prawa, Administrator może pozyskać Twoje dane osobowe również z obiektywnych i ogólnodostępnych źródeł informacji (np. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, Krajowy Rejestr Sądowy).

W jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych zostały opisane w Tabeli nr 1

LP CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
1 Przetwarzanie danych wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu art. 6 ust. 1 lit. c RODO Zgodnie z art. 49 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;

b) podmioty konsultingowe, audytowe i doradcze;

c) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPo.

Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego Administrator korzystając/ z usług innych dostawców, nie przekazuje danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla którego je zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Szczegółowe informacje w Tabeli nr 1. Po upływie okresu przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

1. prawo dostępu do treści swoich danych;

2. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

5. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Urząd
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Administratora danych lub elektronicznej: ado@paypo.pl

PayPo w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o kolejne 2 miesiące od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

W procesie wykonywania Umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie będą profilowane.

Jeśli jesteś Kandydatem do pracy w PayPo Arrow down
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „PayPo”) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl

W jakich celach i na jakiej podstawie PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które pozyskaliśmy od Ciebie w trakcie procesu rekrutacji na oferowane przez nas stanowisko w następujących celach i na podstawie:

1. w przypadku Kandydata – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie: imienia i nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia oraz innych danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO);

2. w przypadku Kandydata – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 c RODO),

3. w przypadku Kandydata – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO),

4. w przypadku Kandydata – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO),

5. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie danych osobowych pozyskanych od Ciebie w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Twoich umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO),

6. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO).

7. jeśli zostałeś polecony w związku z realizacją programu poleceń pracowniczych na oferowane przez Administratora stanowisko, Twoje dane osobowe, tj.: imię i nazwisko, otrzymaliśmy również od pracownika polecającego z PayPo. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych zostały opisane odpowiednio w pkt. 1-6 powyżej.

8. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO).

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Przez podmiot przetwarzający należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. W przypadku powierzenia danych osobowych podmiot przetwarzający otrzymuje dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem. PayPo korzysta/może korzystać z usług zewnętrznych dostawców, w szczególności takich jak:

1. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;

2. podmioty wspomagające procesy rekrutacyjne , przy czym takie podmioty przetwarzają powierzone im dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Czy Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich?

Twoje dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, tj.:

  1. w zakresie wskazanym w pkt III. 1-7 Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres do 30 dni od zakończenia niniejszej rekrutacji,
  2. w zakresie wskazanym w pkt III. 8 Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres do 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. w przypadku gdy podstawą prawną jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody jej cofnięciem;

2. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

3. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;

a także:

7. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;

Dodatkowo przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;

Organem nadzorczym jest:
Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych Urząd
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej: ado@paypo.pl .

PayPo w terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych?

PayPo w procesie rekrutacji nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji. W przypadku kandydata – osoby fizycznej nieprowadzącej jednoosobowej działalności gospodarczej wymagamy podania danych osobowych określonych w art. 22¹ Kodeksu pracy, podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

Obsługa praw RODO Arrow down
Przysługują Ci następujące prawa:

1. sprostowania danych – jeśli podczas podawania danych popełniłeś błąd albo jeśli Twoje dane się zmienią, masz prawo podać nam poprawne i aktualne dane, a PayPo je poprawi lub zaktualizuje. Zapobiegnie to np. wysyłaniu do Ciebie korespondencji na adres e-mail, który nie należy do Ciebie. W niektórych przypadkach poprosimy Cię o udokumentowanie zmiany, szczególnie, gdy wymagają od nas tego przepisy prawa;

2. dostępu do danych – możesz skorzystać z tego prawa, jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie Twoje dane przetwarzamy;

3. usunięcia danych, zwane też „prawem do bycia zapomnianym" – jeśli uznasz, że Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, masz prawo zwrócić się do PayPo o ich usunięcie. Pamiętaj jednak, nie będziemy mogli uwzględnić Twojego wniosku o „bycie zapomnianym", np. jeśli potrzebujemy Twoich danych do dochodzenia ewentualnych roszczeń albo musimy przetwarzać Twoje dane, bo tego wymaga od nas prawo;

4. ograniczenia przetwarzania danych – jeśli masz wątpliwości, czy przetwarzamy Twoje dane prawidłowo, możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. Oznaczymy Twoje dane jako przeznaczone wyłącznie do przechowywania i zbadamy legalność przetwarzania. Wniosek możesz złożyć również wtedy, gdy to my zamierzamy usunąć Twoje dane, a Ty chcesz, abyśmy jeszcze je przechowywali, np. w celach dowodowych. Jeśli świadczyliśmy Ci usługi, ograniczenie przetwarzania nie wstrzyma dochodzenia należności;

5. przenoszenia danych – możesz otrzymać i przenieść od nas do innego podmiotu dane, które nam dostarczyłeś. Pamiętaj jednak, że udostępnimy dane na Twoje żądanie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie i nie odpowiadamy za to, czy dane zostaną przyjęte i jak będą dalej przetwarzane;

6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – jeśli złożysz taki wniosek, pamiętaj aby opisać Twoją szczególną sytuację, żebyśmy mogli ocenić, czy Twój sprzeciw jest uzasadniony;

7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – jeśli złożysz ten sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych;

8. wycofania zgody w dowolnym momencie – możesz wycofać udzielone nam zgody dotyczące przetwarzania Twoich danych w każdym momencie i bez podania przyczyny. Gdy wycofasz udzieloną nam zgodę przestaniemy przetwarzać dane w celu, w którym dotąd je przetwarzaliśmy za Twoją zgodą. Wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne.

Żądania realizacji w.w. praw RODO oraz wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie na adres PayPo Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres ado@paypo.pl lub telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. +48 22 333 74 60).

PayPo w terminie do 30 dni od otrzymania dyspozycji udzieli Ci pisemnie (na potwierdzony adres e-mail bądź adres korespondencyjny) informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych Arrow down
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PayPo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 37, NIP: 5213705997, REGON: 362485126.

Kontakt z Administratorem danych osobowych: bok@paypo.pl

+48 22 333 74 60

lub pisemnie na adres siedziby spółki wskazany powyżej.

Inspektor ochrony danych osobowych

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizacji swoich praw.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych: ado@paypo.pl

lub pisemnie na adres siedziby spółki wskazany powyżej.