Obowiązek informacyjny

Polityka informacyjna dla Kontrahentów, pracowników oraz osób reprezentujących Kontrahentów firmy PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Kontrahentów, beneficjentów rzeczywistych Kontrahentów, osób wskazanych przez Kontrahentów do kontaktu oraz do realizacji przedmiotu umów realizowanych przez PayPo Sp. z o.o. jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 836.600 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl.

Dane osobowe osób, które zostały udostępnione Administratorowi przez Kontrahenta lub na jego zlecenie są przetwarzane zgodnie z RODO oraz nie podlegają profilowaniu. Podstawą prawną przetwarzania jest:
a) zawarcie i wykonanie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na PayPo art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) prawnie uzasadniona ochrona interesów PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednak może się okazać konieczne do zawarcia lub wykonania umowy, w tym udzielania odpowiedzi na kierowane pytania lub w celu prowadzenia korespondencji.

Sposób, cele oraz okres przetwarzania danych zostały opisane w Tabeli nr 1

Tabela 1 Cele przetwarzania danych osobowych
LP Cel Przetwarzania Danych Podstawa Prawna Okres Przetwarzania Danych
1 Zawarcie i realizacja przedmiotu umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres realizacji umowy
2 Prowadzenie korespondencji, w tym bieżącej komunikacji związanej z Umową art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres realizacji umowy
3 Rozpatrywanie reklamacji związanych z zawartą Umową art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres realizacji umowy
4 Archiwizacja zawartych umów art. 6 ust 1 lit. c RODO Do momentu przedawnienia roszczeń
5 Realizacja obowiązków prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych art. 6 ust 1 lit. c RODO Przez okres wykonywania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa
6 Dochodzenie roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do momentu przedawnienia roszczeń
7 Realizacja obowiązków prawnych w zakresie prowadzonej działalności art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres realizacji umowy oraz 5 lat po zakończeniu Umowy
8 Realizacja obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okres realizacji umowy oraz 5 lat po zakończeniu Umowy

Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) podmioty wspomagające odzyskiwanie należności;
b) podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPo;
c) podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;
d) podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie;
e) podmioty świadczące usługi księgowe;
f) podmioty konsultingowe, audytowe i doradcze.

Z uwagi na to, że PayPo może korzystać z usług innych dostawców, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy PayPo a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:
a) prawo dostępu do treści swoich danych;
b) prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;
e) prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
f) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Kupujesz,
ale nie płacisz.

Bo płacisz później.

Zamawiasz jak zwykle w sklepach, które mają PayPo. Dostajesz zakupy, sprawdzasz czy ci pasują czy nie. I płacisz nawet 30 dni po zakupie. Bez żadnych dodatkowych kosztów.
Bo możesz.

Twoi klienci
kupują teraz.

My płacimy za ich zakupy, a twoja sprzedaż rośnie. Klienci mają 30 dni na zapłatę lub skorzystanie z rat. To wygodne.