Regulamin PayPo

Regulamin obowiązujący od 26.06.2021 r.

Definicje

PayPo - (dalej również „my”, „nas”) oznacza spółkę PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 5213705997, REGON: 362485126., adres e-mail: bok@paypo.pl. PayPo jest Instytucją Pożyczkową wpisaną do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP000135 oraz Małą Instytucją Płatniczą wpisaną do Rejestru Małych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem MIP43/2019.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Klient - osoba w pełni zdolna do czynności prawnych, zainteresowana dokonaniem zakupów przy wykorzystaniu Serwisu, posiadająca stałe miejsce zamieszkania lub stały adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklamacja - oznacza reklamację co do usług świadczonych drogą elektroniczną przez PayPo na podstawie Regulaminu.

Serwis - oznacza serwis internetowy funkcjonujący pod adresem: www.paypo.pl.

Treści - wszystkie materiały, teksty oraz inne informacje umieszczone w Serwisie.

Umowa - oznacza umowę opartą o przepisy Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Umowa zawierana jest na odległość, bez jednoczesnej obecności obu stron, z wykorzystaniem procesu, w którym oświadczenia woli związane z zawarciem tej umowy są składane w postaci elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet. Zasady zawierania Umów określa Załącznik nr 1.

Użytkownik - (dalej również „Ty”, „Tobie”, „Ci”) to osoba korzystająca z Serwisu.

Postanowienia Ogólne
 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i warunków na jakich PayPo umożliwia Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w tym z zawartych w nim Treści oraz usług świadczonych przez PayPo z wykorzystaniem Serwisu.
 2. Postanowienia Regulaminu obowiązują w trakcie korzystania z Serwisu. Akceptacja wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu korzystania z Serwisu.
 3. Językiem, w którym PayPo będzie się komunikować z Użytkownikiem jest język polski.
 4. Serwis prowadzony jest w języku polskim.
 5. Regulamin oraz inne dokumenty udostępniane są w języku polskim.
 6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.
 7. Przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się anonimowo i bez rejestracji.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim informacji, wyłącznie na własny użytek osobisty.
Zasady i warunki korzystania z Serwisu
 1. W celu prawidłowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym z:
  1. najnowszą dostępną wersją przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera lub Safari,
  2. włączoną obsługą Cookies i Java Script.
 2. Serwis zawiera dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji np. darmowy program Adobe® Reader, który można pobrać ze strony www.adobe.com.
 3. Dane przesyłane przy użyciu Serwisu są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).
 4. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”.
 5. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, nie gwarantujemy prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzegamy, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 6. Użytkownik zamykając przeglądarkę może spowodować usunięcie danych przesłanych do Serwisu. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce stosowanej przez Użytkownika.
 7. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownik ma zakaz dostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 9. Dane podawane przez Użytkownika powinny być aktualne i zgodne z prawdą.
 10. PayPo ma prawo zaprzestać świadczenia dla Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku powzięcia wiedzy o podaniu przez Użytkownika nieprawdziwych informacji lub innych działań, które będą złamaniem lub próbą obejścia procedur bezpieczeństwa, a nadto w przypadku łamania przez Użytkownika przepisów prawa lub Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.
 11. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy przez Użytkownika, a w szczególności polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 12. Jeśli Użytkownik przesyła lub udostępnia PayPo treści, przyznaje PayPo prawo do użytkowania i wyświetlania treści w celu dostarczenia usług.
 13. PayPo ma prawo do usunięcia wszelkich treści przesłanych lub udostępnionych przez Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub uważamy je za obraźliwe, nieodpowiednie, niezgodne z prawem, naruszające prawa innych osób lub w inny sposób budzące zastrzeżenia.
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. PayPo świadczy drogą elektroniczną usługę umożliwiającą Klientowi zawarcie Umowy oraz utworzenie i prowadzenie panelu Klienta, umożliwiającego Klientowi podejmowanie niektórych czynności związanych z Umową, w tym w szczególności czynności wskazanych w pkt 31.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści zawartych w Serwisie poprzez rozpoczęcie korzystania ze strony lub podstron Serwisu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług polegających na dostępie do Serwisu, poprzez opuszczenie strony internetowej lub podstron Serwisu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się w ramach Serwisu informacji nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne.
Panel Klienta
 1. Użytkownicy, którzy zawarli Umowę z PayPo mogą logować się w Serwisie do panelu Klienta.
 2. Korzystanie poprzez logowanie się w Serwisie do panelu Klienta jest dobrowolne i niezależne od ewentualnego złożenia wniosku o zawarcie Umowy.
 3. Pierwsze logowanie się w Serwisie do panelu Klienta jest możliwe po kliknięciu linku podanego w e-mailu wysłanym na adres Użytkownika. Kliknięcie linku i zakończenie procesu zakładania panelu Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z usług dostępnych przez panel Klienta i przetwarzanie danych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Użytkownik loguje się do panelu przy użyciu swojego adresu e-mail podanego podczas zawierania Umowy z PayPo oraz hasła.
 5. Hasło dostępowe do panelu jest ustalane przez Użytkownika podczas pierwszego logowania się do panelu Klienta. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania nikomu innemu swojego hasła do panelu oraz do podejmowania niezbędnych środków w celu zagwarantowania poufności swojego hasła.
 6. Poprzez panel Klienta, Użytkownik może między innymi:
  1. uzyskać wgląd do listy Umów zawartych z PayPo,
  2. sprawdzić historię dokonanych płatności,
  3. dokonywać spłat należności wynikających z Umów za pomocą szybkich przelewów,
  4. modyfikować swoje dane,
  5. udzielać lub odwoływać zgody.
 7. PayPo wskazuje, że usługa założenia i prowadzenia panelu Klienta będzie realizowana przez czas nieokreślony.
 8. PayPo wskazuje, że Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usług założenia i prowadzenia panelu Klienta w każdym czasie. Użytkownik może skorzystać ze Wzoru formularza rezygnacji.
 9. Prowadzenie panelu Klienta trwa do czasu usunięcia danych Użytkownika.
 10. PayPo zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia panelu Klienta do czasu zakończenia stosunku prawnego wynikającego z Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a PayPo.
 11. PayPo ma prawo do wypowiedzenia świadczenia usługi założenia i prowadzenia panelu Klienta w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.
 12. Rezygnacja z korzystania z usługi założenia i prowadzenia panelu nie wpływa na ważność zawartych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Umów.
Składanie wniosków o zawarcie Umowy
 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość składania wniosków o zawarcie Umowy. W tym celu Użytkownik uzupełnia w Serwisie wniosek o zawarcie Umowy, wstępnie wypełniony na podstawie danych przekazanych ze sklepu internetowego umożliwiającego płatność za pośrednictwem PayPo, w którym to sklepie Użytkownik dokonuje zakupów. Złożenie wniosku o zawarcie Umowy następuje w momencie naciśnięcia przycisku „Zapłać z PayPo” lub tożsamego sugerującego zawarcie Umowy.
 2. Składając wniosek o zawarcie Umowy, Użytkownik udziela PayPo upoważnień w zakresie pozyskania przez PayPo informacji gospodarczych dotyczących Użytkownika. Treść upoważnień udostępniana jest Użytkownikowi w Serwisie przed zawarciem Umowy.
 3. Szczegółowe warunki zawierania Umowy określa Załącznik nr 1.
 4. Składanie wniosku o zawarcie Umowy kończy się w momencie wypełnienia wniosku oraz naciśnięcia przycisku „Zapłać z PayPo” lub tożsamego sugerującego zawarcie Umowy, bądź w przypadku odstąpienia przez Użytkownika od składania wniosku.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane.
Zagrożenia
 1. Pomimo tego, że podjęliśmy wszelkie środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Użytkownika za pomocą sieci Internet informujemy, że nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. Te zagrożenia to w szczególności
  1. możliwość otrzymania spamu,
  2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych,
  3. obecność i działanie robaków internetowych (worm),
  4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware,
  5. możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł),
  6. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie,
  7. czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia.
Reklamacje dotyczące Serwisu
 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu:
  1. w formie pisemnej - listem poleconym na adres siedziby PayPo,
  2. osobiście składając pisemną reklamację w siedzibie PayPo,
  3. w formie elektronicznej wypełniając formularz na stronie paypo.pl lub wysyłając e-mail na adres bok@paypo.pl,
  4. osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie PayPo.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane umożliwiające identyfikację oraz dane kontaktowe Użytkownika,
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  3. żądania w związku ze składaną reklamacją.
  4. Reklamacja składana w formie pisemnej powinna być podpisana, zaś składając reklamację ustnie do protokołu powinna ona zawierać podpis Użytkownika pod protokołem.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od ich otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi na reklamację przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach okres rozpatrzenia reklamacji może być wydłużony do 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. O wydłużeniu okresu Klient zostanie poinformowany.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie doręczona Użytkownikowi w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Użytkownika odpowiedź na reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowego trybu rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje o tym trybie są dostępne pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
Dane osobowe
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt pełnienia przez PayPo funkcji administratora danych osobowych.
 2. Informacje o uprawnieniach przysługujących Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych, celach, odbiorcach danych oraz zasadach przetwarzania danych znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. Korzystając ze świadczonych przez PayPo usług Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Załącznikiem nr 2. Polityka Prywatności.
Postanowienia końcowe
 1. Treść Regulaminu może ulec zmianie, jednak wprowadzone zmiany nie będą miały zastosowania do Umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.
 2. Aktualna oraz archiwalne wersje Regulaminu dostępne są pod adresem www.paypo.pl, skąd możesz je w dowolnym momencie pobrać, zapisać na trwałym nośniku lub wydrukować.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2021 roku.
Powrót do Regulaminu PayPo Załącznik nr 3. Polityka plików cookies Definicje

Pliki cookies (ciasteczka) – to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, zawierające informacje niezbędne do tego by strona internetowa, która je stworzyła, została wyświetlona prawidłowo i dostosowana do preferencji użytkownika. Pliki cookies mogą być odczytane tylko przez stronę internetową, która je utworzyła i są bezpieczne dla urządzenia, w którym zostały zapisane.

W jakim celu PayPo używa plików cookies?

W serwisie PayPo wykorzystujemy techniczne oraz analityczne pliki cookies. Nie wykorzystujemy marketingowych plików cookies.
Techniczne pliki cookies są niezbędne do działania serwisu PayPo. Wykorzystujemy je aby:

 • Optymalizować treści wyświetlane w serwisie,
 • Poprawnie skonfigurować wybrane funkcje serwisu,
 • Zapewnić bezpieczeństwo korzystania z serwisu,
 • Uwierzytelniać użytkowników i utrzymać sesję transakcyjną w serwisie.

Analityczne pliki cookies są niezbędne do ulepszania serwisu PayPo. Wykorzystujemy je aby:

 • Prowadzić statystyki dotyczące odwiedzin w serwisie,
 • Analizować zachowania użytkowników serwisu,
 • Dostosować zawartość serwisu do preferencji użytkownika.
Jak długo PayPo używa plików cookies?

W serwisie PayPo wykorzystujemy pliki cookies sesyjne oraz trwałe. Jest to podział ze względu na czas, na jaki pliki te są instalowane w przeglądarce użytkownika.
Sesyjne pliki cookies - ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej.
Trwałe pliki cookies – pozostające na urządzeniu przez czas określony w parametrach pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Jakie dane pozyskuje PayPo za pośrednictwem plików cookies?

Podczas wizyty w Serwisie PayPo automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, w tym w szczególności:

 • adres IP urządzenia,
 • nazwa domeny,
 • rodzaj przeglądarki,
 • typ systemu operacyjnego,
 • rodzaj urządzenia z którego nawiązywane jest połączenie,
 • czas połączenia z serwisem.

Dane pozyskane za pośrednictwem plików cookies, samodzielnie nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Czy można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies?

W każdym czasie można samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia. Zmiany tych ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy pamiętać, że wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie PayPo.

Jak usunąć pliki cookies?

Można w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej. Instrukcje usuwania plików cookies jest uzależniona od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Powrót do Regulaminu PayPo Załącznik nr 1. Zasady zawierania umów o kredyt konsumencki

Niniejszy załącznik znajduje zastosowanie w relacjach pomiędzy PayPo, a Klientem, który przystępuje do zawarcia Umowy lub zwarł Umowę.

Złożenie wniosku o zawarcie Umowy
 1. Zawarcie Umowy jest możliwe po wcześniejszym złożeniu przez Klienta wniosku o zawarcie Umowy.
 2. Klient może złożyć wniosek o zawarcie Umowy, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. działa we własnym imieniu i na własną rzecz;
  3. jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim (tj. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową);
  4. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz posiada numer ewidencyjny PESEL;
  5. nie uczestniczy w schematach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
 3. Jeżeli Klient jest osobą: (i) zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, (ii) jest członkiem rodziny takiej osoby lub (iii) jej bliskim współpracownikiem (zobacz definicję takiej osoby), przed złożeniem wniosku o zawarcie Umowy, Klient ma obowiązek wypełnić i wysłać na adres e-mail bok@paypo.pl oświadczenie (pobierz oświadczenie) o źródle pochodzenia majątku.
 4. W przypadku wyboru, poprzez sklep internetowy, PayPo jako metody płatności, następuje przekierowanie do Serwisu, gdzie Klient składa, na podstawie danych przekazanych ze sklepu, wniosek o zawarcie Umowy. W przypadku błędnych danych we wniosku (np. braku polskich liter w imieniu lub nazwisku), Klient ma obowiązek poprawienia danych. Złożenie wniosku następuje w momencie naciśnięcia przycisku „Zapłać z PayPo” lub tożsamego sugerującego zawarcie Umowy, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu PayPo wraz z załącznikami i innych wymaganych przez PayPo oświadczeń, w tym zgody na treść Umowy.
 5. Składając wniosek o zawarcie Umowy, Klient przyjmuje do wiadomości, że:
  1. jego adres e-mail zostanie przekazany do wybranych Krajowych Instytucji Płatniczych, które w odpowiedzi przekażą PayPo Sp. z o.o. historię jego płatności wykonanych za pośrednictwem tych serwisów w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Dane te będą wykorzystane przez Administratora - PayPo Sp. z o.o. wyłącznie w celu oceny zdolności kredytowej Klienta i są niezbędne do należytego dokonania tej oceny, a co za tym idzie należytego wykonania umowy z Klientem.
  2. jego dane zostaną udostępnione Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, którzy w odpowiedzi przekażą PayPo Sp. z o.o. informacje na temat zobowiązań pieniężnych z tytułu udzielonych przez Uczestników Platformy Wymiany Instytucji Pożyczkowej oraz ich spłacalności. Dane te będą wykorzystywane przez Administratora – PayPo Sp. z o.o. wyłącznie w celu oceny zdolności kredytowej Klienta i są niezbędne do należytego dokonania tej oceny, a co za tym idzie należytego wykonania umowy z Klientem.
Weryfikacja wniosku
 1. W przypadku złożenia przez Klienta wniosku o zawarcie Umowy, możliwość zawarcia Umowy jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji wniosku Klienta oraz oceny ryzyka kredytowego Klienta przez PayPo i zależy od wyłącznej decyzji PayPo.
 2. PayPo dokonując weryfikacji wniosku Klienta, w szczególności weryfikuje prawdziwość, wiarygodność oraz kompletność danych zawartych we wniosku na podstawie wewnętrznego systemu zapobiegającego oszustwom, systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, systemu oceny zdolności kredytowej, publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz bada aktualny stan zadłużenia Klienta wobec innych podmiotów.
 3. Dla zrealizowania celów opisanych w pkt 7, dane Klienta będą przetwarzane zarówno przez wewnętrzne systemy PayPo, jak i mogą być przekazane podmiotom trzecim:
  1. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KRS: 0000169851), które na zlecenie PayPo zweryfikuje w Rejestrze Dowodów Osobistych prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji, poprawność podanych przez Klienta danych osobowych;
  2. PayPro S.A. (KRS: 0000347935), w celu uzyskania zwrotnie zanonimizowanych informacji o ilości i wartości opłaconych przez Klienta transakcji w ciągu ostatnich 24 miesięcy za pomocą serwisu przelewy24.pl;
  3. Dotpay Sp. z o.o. (KRS: 0000700791), w celu uzyskania zwrotnie zanonimizowanych informacji o ilości i wartości opłaconych przez Klienta transakcji w ciągu ostatnich 24 miesięcy za pomocą serwisu dotpay.pl;
  4. eCard S.A (KRS: 0000042304) w celu uzyskania zwrotnie zanonimizowanych informacji o ilości i wartości opłaconych przez Klienta transakcji w ciągu ostatnich 24 miesięcy za pomocą serwisu ecard.pl;
  5. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A (nr KRS: 0000169851), w celu pozyskania informacji o zadłużeniu Klienta wobec innych podmiotów;
  6. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (aktualna lista Uczestników dostępna jest na stronie internetowej http://www.credit-check.pl/uczestnicy/), prowadzonej przez CRIF Sp. z o.o. (KRS 0000185908), w celu pozyskania informacji o zadłużeniu Klienta wobec innych podmiotów.
 4. W przypadku braku możliwości weryfikacji prawdziwości lub wiarygodności podanych danych lub posiadania niewystarczających danych do oceny zdolności kredytowej Klienta, PayPo może odmówić zawarcia Umowy lub skorzystać z procedury dodatkowej weryfikacji opisanej w punkcie poniżej.
 5. Procedura dodatkowej weryfikacji obejmuje niektóre, bądź wszystkie poniższe działania:
  1. dokonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 zł (jeden złoty) z konta bankowego należącego do Klienta;
  2. weryfikację danych z dokumentu tożsamości;
  3. przesłanie dokumentu tożsamości – czytelny skan (lub zdjęcie) obu stron dowodu osobistego;
  4. przesłanie dokumentu dodatkowego, potwierdzającego tożsamość lub adres zamieszkania Klienta – czytelny skan (lub zdjęcie);
  5. potwierdzenie dochodów – oświadczenie lub zaświadczenie o zarobkach lub wygenerowany z bankowości elektronicznej dokument, potwierdzający wysokość uzyskiwanych przez Klienta dochodów zawierający w treści imię i nazwisko Klienta.
 6. Decyzję odnośnie możliwości zawarcia Umowy podejmuje w każdym przypadku PayPo.
 7. Negatywna weryfikacja może nastąpić między innymi w przypadku:
  1. jeżeli wartość towaru przekracza kwotę jaką PayPo może w tym momencie sfinansować Klientowi;
  2. jeżeli Klient posiada niespłacone wcześniejsze Umowy, nawet takie, których termin płatności przypada w przyszłości;
  3. podejrzenia działań wpisujących się w proceder prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  4. podania nieprawidłowych danych kontaktowych;
  5. braku możliwości zweryfikowania poprawności danych;
  6. nieopłacenia przez Klienta poprzednich wymagalnych kwot zakupów, zakupionych również w innych sklepach;
  7. negatywnej informacji uzyskanej z zewnętrznych baz danych.
 8. PayPo nie ma obowiązku podawania Klientowi informacji o przyczynie odmowy zawarcia Umowy, przy czym w przypadku, gdy odmowa nastąpiła ze względu na informacje zawarte w zewnętrznej bazie danych, PayPo udzieli Klientowi bezpłatnej informacji o wynikach tego sprawdzenia oraz wskaże bazę danych, w której dokonano tego sprawdzenia.
 9. Decyzja o zawarciu Umowy jest podejmowana w sposób zautomatyzowany bez ingerencji pracownika PayPo. W przypadku decyzji negatywnej Klient ma prawo do indywidualnej oceny wniosku Klienta przez pracownika PayPo, pisząc na adres bok@paypo.pl.
Zawarcie Umowy
 1. Zawarcie Umowy jest dostępne jedynie dla tych Klientów, którzy przeszli pozytywną weryfikację wniosku przy pomocy wewnętrznych procedur i narzędzi używanych przez PayPo, przy wykorzystaniu informacji powszechnie dostępnych, otrzymanych od Klienta lub ze źródeł zewnętrznych lub po indywidualnej ocenie wniosku przez osobę ze strony PayPo.
 2. Po złożeniu wniosku Klient zostanie poinformowany o decyzji PayPo w formie komunikatu wyświetlanego w Serwisie. W przypadku gdy komunikat zawiera informację, że zamówienie zostało opłacone, oznacza to że doszło do zawarcia Umowy.
 3. Po zawarciu Umowy na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana Umowa na trwałym nośniku w formacie PDF. Jeżeli Klient nie dostanie od PayPo e-maila z Umową należy sprawdzić folder spam (do którego wpadają niechciane wiadomości) lub skontaktować się z PayPo.
 4. W celu przekazania środków finansowych określonych w Umowie, PayPo może korzystać z pośrednictwa Krajowych Instytucji Płatniczych (w szczególności Dotpay Sp. z o.o. KRS 0000700791 - serwis dotpay.pl, PayPro S.A. KRS: 0000347935 - serwis przelewy24.pl, eCard S.A. KRS: 0000042304 – serwis ecard.pl). W takich przypadkach niezbędne dane osobowe potrzebne do identyfikacji i finalizacji transakcji w sklepie zostaną udostępnione ww. instytucjom. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany odpowiednią klauzulą informacyjną przed zawarciem Umowy.
 5. Zawarcie kolejnych Umów może być uwarunkowane całkowitą spłatą zobowiązań wynikających z wcześniejszych Umów.
Obsługa Umowy
 1. Po zawarciu Umowy, PayPo bezpłatnie udostępni Klientowi panel Klienta, dzięki któremu będzie mógł między innymi:
  1. uzyskać wgląd do listy Umów zawartych z PayPo;
  2. sprawdzić historię dokonanych płatności;
  3. dokonywać spłat pożyczek udzielonych przez PayPo za pomocą szybkich przelewów;
  4. modyfikować swoje dane;
  5. udzielać lub odwoływać udzielone zgody.
 2. W trakcie trwania Umowy PayPo będzie wysyłać Klientowi e-maile oraz SMSy z przypomnieniami o terminach płatności:
  1. nie mniej niż 2 wiadomości e-mail przed terminem płatności;
  2. nie mniej niż 1 SMS przed terminem płatności.
 3. Jeżeli Klient nie otrzymał od PayPo e-maila z przypomnieniem o płatności, należy sprawdzić folder spam lub skontaktować się z PayPo.
 4. Nieotrzymanie przypomnienia o płatności nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej spłaty należności w terminach i na zasadach opisanych w Umowie.
Opóźnienia w spłacie lub brak płatności
 1. W przypadku opóźnienia w spłacie, PayPo ma prawo do podjęcia – samodzielnie lub przy pomocy podmiotu trzeciego/podmiotów trzecich – działań mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do:
  1. rozpoczęcia działań windykacyjnych w tym kontaktu telefonicznego, komunikacji sms, e-mail, listownej;
  2. przekazania sprawy do firm windykacyjnych, prowadzących działania zmierzające do odzyskania wierzytelności;
  3. prowadzenia działań z zakresu windykacji terenowej lub przekazanie ich do innych podmiotów świadczących w/w usługi;
  4. dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, egzekucyjnego lub pozasądowego;
  5. umieszczania danych o niespłaconym zobowiązaniu w rejestrach biur informacji gospodarczych;
  6. sprzedaży wierzytelności za pośrednictwem internetowych giełd wierzytelności;
  7. przeniesienia wierzytelności na podmiot trzeci.
 2. PayPo może bez zgody Klienta przenieść na osobę trzecią/osoby trzecie wierzytelność/wierzytelności przysługujące mu wobec Klienta z tytułu Umowy.
Zobowiązania Klienta
 1. Klient zobowiązuje się zawsze podawać prawdziwe oraz aktualne informacje i używać swojej własnej tożsamości. Jakiekolwiek wykorzystanie informacji, które nie należą do Klienta lub z innych powodów nie są autoryzowane do używania będzie postrzegane jako nadużycie.
 2. Wszelkie dane dotyczące niewłaściwego użycia lub podejrzenia nadużycia mogą zostać zapisane i wykorzystane do celów przyszłej oceny ryzyka i ochrony zaangażowanych stron. PayPo zastrzega sobie prawo do zablokowania usług z dalszego użytkowania.
 3. W przypadku zawarcia Umowy, Klient jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków wynikających z Umowy, a postanowienia niniejszego załącznika nie umniejszają obowiązków Klienta wynikających z Umowy.
Powrót do Regulaminu PayPo Załącznik nr 2. Polityka Prywatności Ogólne informacje

W PayPo (PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000575158, dalej „PayPo”) wiemy, jak ważna jest ochrona Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane z największą starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Polityka prywatności została opracowana w oparciu o wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 i 14 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, a także regulacji krajowych w zakresie ochrony danych osobowych.

Danymi osobowymi (dane) są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie takich informacji jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji i inne informacje umożliwiające identyfikację lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Do danych osobowych zalicza się adres e-mail osoby fizycznej, jej numer telefonu, informacje biometryczne (np. odcisk palca), dane o lokalizacji, adres IP, informacje o opiece zdrowotnej, przekonania religijne, numer ubezpieczenia społecznego i stan cywilny.

Polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe oraz jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez PayPo. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki – chcemy, aby Twój wybór korzystania z serwisu PayPo był w pełni świadomy. Polityka prywatności w uzasadnionych przypadkach może ulegać zmianie, ale fakt ten będzie jasno komunikowany wszystkim użytkownikom serwisu PayPo.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
 1. Administratorem danych osobowych (Administrator) jest PayPo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, Warszawa (kod pocztowy: 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000575158, o kapitale zakładowym w wysokości 943.550 złotych, NIP: 521-37-05-997, REGON: 362485126; z Administratorem można kontaktować się pod adresem PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: bok@paypo.pl.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: PayPo Sp. z o.o. ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa lub przez e-mail: ado@paypo.pl.
Jakie kategorie danych osobowych przetwarza PayPo?
 1. PayPo przetwarza dane osobowe związaną z identyfikacją Twojej osoby weryfikacją Twojej tożsamości oraz oceną Twojej zdolności kredytowej, co obejmuje w szczególności:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • seria, numer oraz data ważności dokumentu tożsamości,
  • adres zamieszkania/adres dostawy,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • zobowiązania pieniężne z tytułu pożyczek udzielonych przez uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej oraz ich spłacalność,
  • historę płatności w Krajowych Instytucjach Płatniczych,
  • publicznie dostępne dane, które publikujesz w sieci (np. dane z portali społecznościowych).
 2. Dodatkowo w trakcie Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zbieramy takie dane jak:
  • adres IP,
  • typ przeglądarki,
  • typ systemu operacyjnego,
  • rodzaj urządzenia, z którego nawiązywane jest połączenie,
  • czas połączenia z serwisem,
  • inne związane z Twoim zachowaniem na stronie.
Czy PayPo realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych?

W procesie oceny możliwości zawarcia umowy PayPo przetwarza Twoje dane w sposób zautomatyzowany, na podstawie danych, jakie o Tobie posiada (Twoich danych osobowych, historii transakcji, spłacalności, i innych) w ramach serwerów, oprogramowania, infrastruktury zarządzanej przez PayPo oraz zarządzanych przez niego systemów. W oparciu o te informacje, przypisujemy Ci profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości udzielenia odroczenia Twojej płatności oraz wysokości przyznanego limitu. Decyzje te są podejmowane na podstawie przyjętych przez PayPo modeli scoringowych.

Na jakiej podstawie PayPo może przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane, które pozyskaliśmy w ramach świadczenia usług zgodnie z RODO. Podstawą prawną przetwarzania jest:

 1. zawarcie i wykonanie umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. prawnie uzasadniona ochrona interesów PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na PayPo, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jaką uzyskaliśmy od Ciebie (zgoda marketingowa) zgodnie z art. 6 ust 1. lit. a) RODO.
W jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane?

Szczegółowy sposób, zakres i cele przetwarzania danych zostały opisane w Tabeli nr 1.

Tabela 1. Cele przetwarzania danych osobowych
LP Cel przetwarzania danych Opis celu Podstawa prawna Sposób przetwarzania Okres przetwarzania danych
1 Ocena możliwości zaoferowania Ci zawarcia umowy Na podstawie danych otrzymanych od Ciebie, ze sklepu, z Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, Krajowych Instytucji Płatniczych, Biur Informacji Gospodarczych dokonujemy analizy, czy możemy zaoferować Ci zawarcie umowy z nami Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Każdorazowo w momencie potwierdzenia przez Ciebie chęci zawarcia umowy Do czasu zawarcia umowy
2 Zawarcie i obsługa umowy W momencie zawarcia umowy, wykorzystujemy Twoje dane do przygotowania umowy, a potem do monitorowania wywiązywania się Ciebie z warunków umowy Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Każdorazowo w momencie zawarcia umowy Przez okres wypełnienia przez Ciebie zobowiązań wynikających z umowy
3 Udostępnienie panelu klienta W celu ułatwienia Tobie obsługi umowy, bezpłatnie udostępniamy panel klienta, gdzie możesz sprawdzić wszystkie swoje transakcje, dokonać spłaty, poprawiać swoje dane oraz kontaktować się z nami Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Za każdym razem, gdy logujesz się do panelu klienta Do czasu wniesienia sprzeciwu
4 Kontakt z Tobą Kontaktujemy się z Tobą w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania serwisu PayPo, poprawności wprowadzanych danych oraz wyjaśnienia problemów (np. jeśli wystąpi u Ciebie nadpłata) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Każdorazowo w momencie kontaktu Do momentu przedawnienia roszczeń (6 lat)
5 Kontakt ze sklepem, w którym dokonałeś zakupów W przypadku, gdy np. napiszesz nam, że zwróciłeś/aś towar do sklepu, możemy skontaktować się ze sklepem w celu potwierdzenia tych informacji. W tym celu pracownikowi sklepu podajemy Twoje dane, żeby zidentyfikować transakcję Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Za każdym razem, gdy kontaktujemy się ze sklepem w celu wyjaśnienia rozbieżności dotyczącej Twojej transakcji Przez okres wypełnienia przez Ciebie zobowiązań wynikających z umowy
6 Archiwizacja zawartych umów Zawarte umowy stanowią potwierdzenie wykonania Usługi. Na podstawie tych umów dokonujemy rozliczeń podatkowych. Po wypełnieniu przez Ciebie zobowiązań z tytułu umowy, przechowujemy ją w celach dowodowych. Art. 6 ust 1 lit. c RODO Za każdym razem, gdy musimy udowodnić, że doszło do zawarcia umowy z Tobą Do momentu przedawnienia roszczeń (6 lat)
7 Przetwarzanie danych wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu W związku z koniecznością stosowania przez nas Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jesteśmy zobowiązani, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stosować środki bezpieczeństwa finansowego wobec naszych klientów Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Za każdym razem, gdy musimy udowodnić, że dopełniliśmy obowiązku w zakresie zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego Przez okres 5 lat
8 Przetwarzanie danych osobowych bezwzględnie niezbędne do zapobiegania oszustwom Z każdą transakcją nasz system próbuje wyszukać powiązania z tysiącami innych transakcji w naszej bazie (w tym również z Twoimi transakcjami) w celu zidentyfikowania, czy próba zawarcia umowy nie ma na celu wyłudzenia kredytu (próby fraudu) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Za każdym razem, gdy system wyszukuje powiązania w celu zidentyfikowania prób fraudów Do momentu przedawnienia roszczeń (6 lat)
9 Dochodzenie roszczeń Jeżeli przestaniesz wypełniać zobowiązania wynikające z umowy, możemy przekazać Twoje dane do firm zajmujących się windykacją oraz Biur Informacji Gospodarczej w celu wyegzekwowania należności Art. 6 ust. 1 lit. f RODO W momencie, w którym przestaniesz wypełniać zobowiązania wynikające z umowy Do momentu przedawnienia roszczeń (6 lat)
10 Do celów analitycznych i sprawozdawczych Aby móc rozwijać nasze usługi analizujemy przekrojowe dane klientów Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Za każdym razem gdy analizujemy konkretną daną lub przygotowujemy statystyki Przez okres 3 lat
11 Do celów marketingu bezpośredniego Raz na jakiś czas możemy przesłać Ci wiadomość z informacją o nowych sklepach, w których można płacić z PayPo oraz o nowych usprawnieniach, czy produktach, jakie wprowadzamy. Czasami też badamy poziom satysfakcji z usługi po jej wykonaniu. Masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Masz również możliwość wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych w panelu klienta, poprzez Infolinię, pisząc na ado@paypo.pl, list polecony na adres siedziby a także wypisania się z newsletter’a w każdej takiej otrzymanej od nas wiadomości. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Każdorazowo w momencie wysyłki e-maila lub sms Do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingowym lub wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.
12 Do marketingu produktów i usług podmiotów trzecich Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, na zlecenie naszego kontrahenta, wyślemy Ci informacje na temat jego produktów lub usług. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO Każdorazowo w momencie wysyłki e-maila lub sms. Do czasu cofnięcia zgody
Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Źródło pochodzenia danych osobowych:

 1. osoba, której dane dotyczą;
 2. sklep internetowy, w którym osoba, której dane dotyczą dokonuje zakupów;
 3. Biura Informacji Gospodarczej;
 4. Krajowe Instytucje Płatnicze.
 5. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej (aktualna lista Uczestników dostępna jest na stronie internetowej http://www.credit-check.pl/uczestnicy/);
 6. Ogólnodostępne bazy, rejestry oraz strony internetowe.
Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Przez odbiorcę danych należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią (strona trzecia oznacza osobę fizycznąlub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe). Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. Udostępnienie stanowi przekazanie danych osobowych odbiorcy danych, który sam decyduje o celach i środkach przetwarzania danych.
Odbiorcą udostępnianych danych osobowych będą:

 1. Krajowe Instytucje Płatnicze (w szczególności Dotpay Sp. z o.o. KRS 0000700791 - serwis dotpay.pl, PayPro S.A. KRS: 0000347935 - serwis przelewy24.pl, eCard S.A. KRS 0000042304 - serwis ecard.pl);
 2. Biura Informacji Gospodarczej (w szczególności Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. KRS: 0000169851);
 3. Uczestnicy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej, prowadzonej przez CRIF Sp. z o.o. nr KRS 0000185908 (aktualna lista Uczestników dostępna jest na stronie internetowej http://www.credit-check.pl/uczestnicy/);
 4. sklepy internetowe, w których zrobiłeś zakup z użyciem PayPo.
Komu możemy powierzyć Twoje dane osobowe?

Przez podmiot przetwarzający należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. W przypadku powierzenia danych podmiot przetwarzający otrzymuje dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem.
PayPo korzysta/może korzystać z usług zewnętrznych dostawców, w szczególności takich jak:

 1. firmy wysyłające na nasze zlecenie SMSy oraz e-maile;
 2. firmy obsługujące połączenia telefoniczne;
 3. podmioty wspomagające odzyskiwanie należności;
 4. podmioty świadczące dla PayPo usługi księgowe;
 5. podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością PayPo;
 6. podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością PayPo, w tym usługi hostingowe;
 7. podmioty świadczące usługi call-center;
 8. podmioty świadczące usługi biznesowe mające na celu weryfikację danych klienta;
 9. podmioty świadczące usługi w zakresie wspomagania PayPo w realizacji działań marketingowych;
 10. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora.

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

Z uwagi na to, że PayPo korzysta/może korzystać z usług innych dostawców, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy PayPo a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem PayPo jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), czyli odpowiedniego kodowania przekazywanych danych. Nasz system posiada odpowiednie zabezpieczenia przed atakami hakerskimi i próbą przejęcia posiadanych danych. Zgodnie z wymogami organizacji płatniczych, firmy oferujące płatności online powinny spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), dzięki czemu informacje przekazywane podmiotom współpracującym są należycie zabezpieczone. Oznacza to, że zachowane są najwyższe standardy ochrony i możesz być spokojny o bezpieczeństwo swoich danych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Szczegółowe informacje w Tabeli nr 1.

Maksymalny okres przechowywania Twoich danych wynosi 6 lat liczonych od dnia zawarcia umowy z PayPo. Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące osobie, której dotyczą:

 1. w przypadku w jakim podstawą prawną jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. prawo dostępu do treści swoich danych;
 3. prawo zmiany/aktualizacji, sprostowania danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody oraz których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 6. prawo do odwołania od decyzji podejmowanej na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;
 8. prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a PayPo nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń;
 9. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy RODO; organem nadzorczym jest:
 10. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  tel. 22 531 03 00
  fax. 22 531 03 01
  kancelaria@uodo.gov.pl

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do realizacji usługi.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (ado@paypo.pl).

PayPo w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać wydłużony o kolejne 2 miesiące od otrzymania dyspozycji. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, PayPo może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Informacje marketingowe

Masz możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz marketingowych drogą elektroniczną. Możesz w każdym czasie zrezygnować z otrzymywanych informacji marketingowych w panelu klienta, poprzez Infolinię, pisząc na ado@paypo.pl, wysyłając list polecony na adres siedziby. Możesz również zrezygnować z newsletter’a poprzez użycie linka znajdującego się w otrzymanej wiadomości. Możesz także zgodzić się na otrzymywanie od nas informacji marketingowych dotyczących produktów i usług naszych kontrahentów, którzy zlecili nam takie działania. Zgoda taka może zostać przez Ciebie wycofana w sposób opisany powyżej.

Czy wykorzystujemy pliki Cookies?

PayPo wykorzystuje również pliki typu Cookies w celu personalizacji przekazywanych treści oraz w celach statystycznych. Szczegółowe informacje na temat plików Cookies znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu PayPo.